Uenige om ansvar for asbestfund

Uenige om ansvar for asbestfund

Børnehuset Egevolden fik fjernet asbesttag i 2017

Da Børnehuset Egevolden, der for få uger siden måtte rømmes pga. asbestfund, fik skiftet asbesttag i 2017 vakte det stor bekymring hos medarbejdere og forældre til børn i institutionen, da de pludselig så en grøn container med påskriften "asbestaffald" foran Børnehuset Egevolden.
Hvidovre Avis har nu spurgt både ejeren af bygningen, Lejerbo, og Hvidovre Kommune, om det nuværende asbestfund stammer fra tagudskiftningen i 2017. De to parter er ikke enige i svaret.
Hvidovre Avis har spurgt ejeren af bygningen, Lejerbo, om det var hele institutionens tag, der blev udskiftet i 2017?
– Taget over institutionen Egevolden 126 blev skiftet i 2016-17. Her skiftede man hele taget, svarer Tine Staun Petersen, der er kommunikationschef hos Lejerbo.
Kan Lejerbo garantere, at udskiftningen af taget og asbesten i taget blev håndteret miljømæssigt korrekt?
– Entreprenøren, der påtager sig opgaven, er ansvarlig for at arbejdet udføres i henhold til forskrifter, og at der sker anmeldelse til relevante myndigheder. Lejerbo havde og har ikke grund til at tro, at de miljømæssige krav ikke blev overholdt, siger Tine Staun Petersen til Hvidovre Avis.
Kan det nuværende fund af asbest stamme fra tagudskiftningen i 2017?
 – Det lyder umiddelbart usandsynligt at asbestfibre fundet på belægning, stammer fra en renoveringsopgave for 8 år siden, siger Tine Staun Petersen.
 Er der asbest i det nye tag fra 2017?
 – Det nyere tag fra 2017 er asbestfrit, slutter Tine Staun Petersen.
Ikke kommunens ansvar
Når der sker udskiftning af f.eks. tag med asbest, er det, i følge Hvidovre Kommune, bygherren, der er ansvarlig for, at miljøfarlige stoffer håndteres korrekt. Det er dog kommunens miljømyndighed, der godkender anmeldelse af affald – uden at der dog skal føres kommunalt tilsyn med arbejdet.
 – Tilsyn udføres oftest først, når man bliver bekendt med forhold, som ikke er i overensstemmelse med normal praksis, siger Anne Pallesen, der er centerchef for Trafik og Ejendomme i Hvidovre Kommune.
 Så Hvidovre Kommune kan ikke garantere, at udskiftningen af taget og håndteringen af asbesten i eternitpladerne blev håndteret miljømæssigt korrekt?
– Ansvaret for den korrekte håndtering af asbest eller andre miljøfarlige og skadelige stoffer ved sanering ligger hos bygherre, i dette tilfælde altså Lejerbo. Bygherren er pålagt via asbestbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen samt bygningsreglementet at sikre, at de gældende regler og love overholdes, siger Anne Pallesen.
Stammer fra taget
Kan det nuværende fund af asbest stamme fra tagudskiftningen i 2017?
 – Vores vurdering er, at en del af asbestforureningen med stor sandsynlighed er efterladt efter udskiftningen af tagplader i 2017. Hvidovre Kommune har meget svært ved at se, at der er foretaget en fuld sanering af Egevolden 126 i 2017. Ved prøvetagning på Egevolden 126 er der fundet asbest på loftsrum, udearealer og ved indgangsparti indenfor. Dette indikerer, at der med al sandsynlighed er efterladt asbeststøv efter de gamle tagplader. Asbeststøvet kan efter Hvidovre Kommunes mening sprede sig til omgivelserne omkring Egevolden 126, siger Anne Pallesen.
Hun tilføjer, at det dog ikke kan udelukkes, at asbesten kan stamme fra andre forureningskilder.
Hvem har ansvaret, hvis arbejdet med de asbestholdige eternitplader ikke blev håndteret korrekt?
– Ansvaret for saneringsarbejder samt håndtering af affald påhviler bygherren, som i dette tilfælde er Lejerbo. Det er bygherrens ansvar at sikre, at arbejdet bliver håndteret efter gældende regler, og at arbejdet foregår under ordnede forhold, herunder at Arbejdsmiljøreglerne overholdes, siger Anne Pallesen.
 Hun tilføjer, at det er udlejer, altså Lejerbo, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af den såkaldte klimaskærm, som taget er en del af.
– Derfor var det også Lejerbo, der i 2017 udskiftede tagplader på Egevolden 126. Vi mener derfor også, at det er Lejerbo, der fortsat har ansvar for tag og facader, slutter Anne Pallesen.

red