Vedtager ambitiøs træpolitik

 Vedtager ambitiøs træpolitik

Kommunalbestyrelsen har godkendt ny træpolitik med fokus på bæredygtig byudvikling

På baggrund af en beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022 har Hvidovre Kommune nu officielt vedtaget en omfattende træpolitik med fokus på bæredygtig byudvikling. Politikken, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023, indebærer seks grundlæggende principper, der skal sikre bevarelse og fremtidig udvikling af Hvidovre som en grøn og levende by.

De seks principper kan kort opsummeres som følger:

Bevarelse af eksisterende træer: Kommunen vil aktivt bevare og beskytte eksisterende træer.

Erstatning ved fældning: Ved fældning af eksisterende træer bør kommunen erstatte dem med nye træer.

Øget træplantning: Der vil blive iværksat initiativer for at plante flere træer i kommunen.

Fremme af vækstvilkår: Kommunen vil sikre optimale vækstbetingelser for både nye og eksisterende træer.

Diverse træarter: Der vil blive plantet forskellige typer træer for at øge biodiversiteten.

Bytræers dentitet: Bytræer skal bidrage til identitet og arkitektonisk sammenhæng i byområderne.

Træpolitikken, som blev udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme, har til formål at støtte op om bevarelsen af byens eksisterende træer, der ikke kun tilføjer karakter og identitet til Hvidovre, men også har afgørende betydning for miljøet. Træerne bidrager til renere luft, reducerer CO2, og skaber mikroklimatiske fordele, hvilket er særligt vigtigt i lyset af de forventede klimaændringer.

Træpolitikken vil omfatte kommunale områder og kan desuden omfatte private områder, hvis de indarbejdes i lokalplanerne. Sidstnævnte indebærer dog en undersøgelse af, hvordan private træer kan inddrages i politikken. Dette skaber muligheder for at udpege bevaringsværdige træer, uanset om de står på offentlig eller privat grund.

Træernes positive indvirkning på sundhed, klima, og byens arkitektoniske arv er også nøje belyst i træpolitikken. Blandt fordelene er forbedret luftkvalitet, styrkelse af mental sundhed og tilpasning til de forventede klimaændringer.

Selvom træpolitikken blev mødt med enighed og opbakning fra Kommunalbestyrelsen, påpeges det i sagsfremstillingen, at en træpolitik også rejser visse udfordringer og dilemmaer, især i forhold til borgerklager over gener fra træer på kommunale områder.

– Administrationen understreger behovet for afvejning mellem bevaring af træer og håndtering af klager, idet beskæring af trækroner kan påføre kommunen faste udgifter og påvirke helhedsindtrykket af trærækker langs veje, står der i sagsfremstillingen.

Efter den politiske beslutning i kommunalbestyrelsen, vil Hvidovre Kommunes administrationen nu arbejde videre med træpolitikken med henblik på at konkretisere hvordan de seks mål kan opnås i praksis og hvordan træpolitikken skal implementeres i forvaltningen som helhed og afspejles i f.eks. lokalplaner og den kommende biodiversitetsplan, som Center for Plan og Miljø er ved at udarbejde, og i forbindelse med kommende bygge- og anlægssager.

– Kommunalbestyrelsen vil få forelagt den endelige træpolitik til godkendelse i løbet af 2024, står der i sagsfremstillingen.

mag