Vi skal hjælpe Køge Bugt nu – opret et Kystvandråd

Vi skal hjælpe Køge Bugt nu – opret et Kystvandråd

Hvidovre foreslår nu at oprette et Kystvandråd, der kan være med til at forbedre tilstanden i Køge Bugt og lave en helhedsplan for bugten

Køge Bugt har det ikke godt.

Det viser en ny rapport, som bl.a. beskriver klapning af slam, udledning af kvælstoffer fra landbruget, omfattende råstofindvinding og udledning af spildevand som årsager til bugtens dårlige forfatning.

Rapporten er bestilt af en række kommuner langs Køge Bugt, og en af rapportens anbefalinger er at lave en samlet helhedsplan for at rette op på bugtens tilstand.

– Kommunerne langs Køge Bugt prøver at få det til at se ud som om, at visionen om Holmene med et nyt natur- og erhvervsområde vil ødelægge Køge Bugt. Men for det første er det ikke tilfældet, og for det andet viser deres rapport, at det i høj grad er deres egen adfærd, der er årsag til det dårlige havmiljø i Køge Bugt. Så i stedet for at pege fingre ad en vision, der ligger mange år ude i fremtiden, så bør vi fokusere på, hvordan vi kan hjælpe bugten nu, siger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen.

Foreslår kystvandråd

På baggrund af rapporten foreslår Hvidovre Kommune derfor, at der bliver oprettet et Kystvandråd for kommunerne langs Køge Bugt. Et Kystvandråd vil kunne bidrage med lokal viden, kunne klarlægge de væsentligste udfordringer og være med til at sikre, at bugten lever op til kravene i EU’s vandrammedirektiv.

– Vi har et stort ønske om at passe på Køge Bugt, og vi deler bekymringen for bugtens tilstand. Jeg har længe forsøgt at komme i dialog med Køge Bugt-kommunerne om vores vision om Holmene, men de afviser at mødes med os. Senest har de f.eks. arrangeret ”Havets Folkemøde”, hvor Holmene er på dagsordenen, men hvor vi ikke engang er inviteret til at tale om vores eget projekt. Det viser med al tydelighed, at de ikke er interesseret i en reel dialog baseret på fakta, men blot vil fremføre deres egne påstande, siger Anders Wolf Andresen.

Og det er ærgerligt, for visionen om Holmene kan faktisk være en del af løsningen på bugtens tilstand – ikke en del af problemet.

– Holmene er et naturplus-projekt, som tilfører mere natur til bugten, end der fortrænges – både over og under vandet. Vi vil etablere 17 km ny kystlinje og 700.000 ny natur med bl.a. stenrev, sandbanker og strandeng, som der er mangel på i dag. Det er klart, at der vil være en midlertidig påvirkning af miljøet i etableringsfasen, men de langsigtede miljøgevinster vil være positive – det er faktisk en forudsætning for vores vision, at Holmene skal gøre havmiljøet bedre, end det er i dag. Og kan vi ikke opfylde det, vil vi ikke gennemføre projektet, understreger Anders Wolf Andresen.

Udover de store naturgevinster er en anden vigtig baggrund for Holmene, i følge Hvidovre Kommune, at de inderste øer vil være en del af en stormflodssikring af Hvidovre og København mod syd. Med Holmene er visionen også at skabe nye, grønne arbejdspladser i et sammenhængende erhvervsområde tæt på hovedstaden, hvor mange kommuner omdanner erhvervsområder til boligområder.

Foto: Køge Bugt lider og det bør kommunerne langs bugten gøre noget ved i fællesskab, siger borgmester Anders Wolf Andresen.