11 mio. kroner spares på skolebørn med diagnoser

11 mio. kroner spares på skolebørn med diagnoser

Ekstraudgifter på 12 mio. kr. det specialiserede område betyder, at der nu skal findes besparelser inden for specialundervisningen

Forfejlet økonomistyring får fatale konsekvenser for en sårbar gruppe børn og unge.

Det er hvad formanden for Danske Handicaporganisationer i Hvidovre, Grethe Conrad Jørgensen, kalder en sag, der skal til politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Af sagen, der i første omgang skal behandles af Børne- og Uddannelsesudvalget i denne uge, fremgår det, at der er udsigt til et “forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019”. Et merforbrug der skal findes metoder til at udligne.

- En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019. Fremskrivningen viser et forventet merforbrug, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet, lyder det i sagsfremstillingen.

Flere tiltag

Politisk skal der således tages stilling til, om man kan godkende, at der findes besparelser på området ved hjælp af en række tiltag. Et af tiltagene er, at der sker en “Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud”. Ved et sådan tiltag kan der i administrationens oplæg spares 3,81 mio. kr. Et beløb der svarer til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn.

Samlet set løber tiltagene op i knap 11 mio kr., og de er for Grethe Conrad Jørgensen helt uhørte:

- Som formand for Danske Handicaporganisationer i Hvidovre er jeg chokeret over de besparelser, forvaltningen lægger op til på specialundervisningsområdet i Hvidovre Kommune. Jeg har ikke oplevet lignende fatale indgreb i de 14 år jeg har været aktiv i det handicappolitiske arbejde i Hvidovre, siger hun til Hvidovre Avis.

Hvidovre Handicapråd, der har afgivet høringssvar om sagen, frygter lige som Grethe Conrad Jørgensen spareforslagene.

- Det er ikke angivet, hvor stor en procentdel af det eksisterende personale det drejer sig om, eller hvilke ordninger der vil blive ramt samt hvilke dybere overvejelser der ligger bag dette spareforslag, lyder det f.eks. fra Handicaprådet.

Uanset hvordan besparelserne findes mener Grethe Conrad Jørgensen, at de vil ramme en i forvejen udsat gruppe.

- At man ser sig nødsaget til på grund af en tilsyneladende forfejlet økonomistyring og underbudgettering, at skære 12 mio kr. på specialundervisningsområde bl.a. ved afskedigelse af personale og tildeling af færre inklusionsmidler til skolerne vil ramme en meget begrænset og sårbar gruppe af børn og unge i skolesystemet - det er grotesk! Jeg håber inderligt, at vil lykkes at afværge disse nedskæringer, lyder det fra Grethe Conrad Jørgensen.

Handicaprådet frygter...

Hvidovres eget Handicapråd, der som før nævnt har afgivet høringssvar i sagen, har sendt et fem sider langt kritisk høringssvar om de foreslåede tiltag.

- Handicaprådet frygter, at børnenes tarv tilsidesættes, ved de foreslåede nedskæringer og tiltag. Handicaprådet finder endvidere, at de skitserede forslag mangler uddybning og substans, samt en beskrivelse af de alvorlige konsekvenser, det vil have for eleverne, lyder det blandt andet i høringssvaret fra rådet.

I høringssvaret påpeger Handicaprådet endvidere, at de i alt fem tiltag, der skal fjerne merforbruget på området, bør beskrives bedre.

- Forvaltningen må præcisere de enkelte tiltag nærmere, før der kan tages beslutning om igangsætning af de foreslåede indsatser/nedskæringer, skriver Handicaprådet.

I Hvidovre Kommunes administrations svar til Handicap-rådet, fremgår det, at tiltagene ikke skal forringe elevernes vilkår.

- Det er vigtigt at pointere, at hensigten med tiltagene naturligvis ikke er at forringe forholdene for eleverne, men derimod at redefinere den måde, ressourcerne prioriteres og benyttes, lyder det fra administrationen.

Når sagen har været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget sendes den videre til Økonomiudvalget og til sidst til Kommunalbestyrelsen.

key

menu
menu