9,1 mio. kr. for Naverporten

9,1 mio. kr. for Naverporten

Trafiksanering af Naverporten har været længe undervejs

Cykelstier, fortove, kantsten og bump. Trafiksaneringen af Naverporten har skabt debat her i avisen, og det har ledt til læserspørgsmålet:

Hvad skal der egentlig laves derude, og hvad koster det?

Planlægningen af de forbedrede forhold har været undervejs i længere tid, men i januar 2018 blev en anlægsbevilling på 8,6 frigivet til formålet. For det beløb er planen, at der skal etableres bredere fortove og egentlige cykelstier i begge vejsider i hele Naverportens forløb. Der har ikke hidtil været egentlige cykelstier langs Naverporten.

Ydermere skal kørebanebredden indsnævres til 3,5 meter. Den 6 meter brede midterrabat bevares. Nuværende venstresvingsbaner sløjfes, bortset fra ved Sadelmagerporten og Hjulmagerporten. De sløjfede venstresvingsarealer inddrages i stedet i midterrabatten. I midterrabatten etableres ekstra fodgængerpassager nær sideveje og busstoppesteder, mens nuværende fodgængerfelt ved Blytækkerporten fjernes. De eksisterende buslommer bevares.

Pudebump i begge retninger

Der etableres desuden 5 pudebump på kørebanen i hver køreretning. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes og forlænges helt til krydset ved Byvej.

På stikvejene fra Naverporten, vil der endvidere ske nogle ændringer. Blytækkerporten får et ekstra bump. Hjulmagerporten lukkes for kørsel med motorkøretøjer i den sydligste ende. På Bødkerporten etableres fortov i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien. Der etableres trappe mellem det ny fortov og Hovedstien. På Karetmagerporten etableres ligeledes fortov i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og med adgang til nuværende trappe til Hovedstien. Karetmagerporten får desuden et ekstra bump. På Trædrejerporten etableres fortov i den østlige og side mellem Naverporten og Hovedstien. I den vestlige vejside mellem Naverporten og første indkørsel. Der etableres desuden trappe mellem det nye fortov i østsiden og Hovedstien. Trædrejeproten får desuden et ekstra bump nærmest Naverporten. På Rebslagerporten etableres to sæt pudebump på kørebanen.

Planerne om trafiksanering i området har været længe undervejs og er i øvrigt blevet væsentlig dyrere end først forventet. Det første skitseprojekt fra 2013 angav således, at projektet ville koste ca. 4,7 mio. kr.

key

menu
menu