AVEDØRE HOLME I SPIL OM BIOAFFALD

AVEDØRE HOLME I
SPIL OM BIOAFFALD

SV. ERIK HANSEN om kommunens luftkastel - et nyt Avedøre Holme: Planerne peger i retning af, at bioaffaldet fra Storkøbenhavn skal transporteres til Solrød

Med borgmesteren som frontfigur og et PR-millionbeløb i bagdelen har Hvidovre Kommune indledt en charmeoffensiv for at forvandle et luftkastel ved Avedøre Holme til en realitet. Målet er at tiltrække virksomheder og dermed nye arbejdspladser, der kan udmønte sig i øgede skattebetalinger til den slunkne kommunekasse. Et ædelt sigte, hvis man ser bort fra de gener det indebærer for infrastrukturen med vejtrængsel, forurening m.v. Indtil videre er der ikke fremkommet eksempler på virksomheder, der er klar til at rykke til Avedøre Holme.

Ultrakort debat

Men Avedøre Holme var i spil, da kommunalbestyrelsen på mødet 26. november skulle drøfte etablering og placering af et forbehandlingsanlæg til indsamlet bioaffald/madaffald. Hvidovre er som bekendt en af de fem ejerkommuner bag Amager Ressource Center, ARC, der håndterer (læs afbrænder) vores affald i anlægget Amager Bakke. Af dette affald vurderes op til 50.000 tons at være bioaffald, der for at undgå ilden og dermed CO2-belastning skal overføres til et nyt forbehandlingsanlæg. Her tilførsel vand, så massen bliver til pulp. Denne går videre til en biogasgenerator der udvinder metangas, som kan erstatte naturgas, og restproduktet kan anvendes som gødning til landbrugsjord. I oplægget, som kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, indgik forskellige scenarier, bl.a. at både forbehandling og metangasudvinding etableres enten på Prøvestenen tæt ved Amager Bakke eller på Avedøre Holme. Et andet scenarie var, at ARC etablerer forbehandlingsanlæg ved Solrød Bioenergi ApS, hvis biogasreaktor efterfølgende producerer og leverer naturgassen til distributionsnettet. Et tredje scenarie var at afsætte bioaffaldet i udbud. Den ultrakorte debat på kommunalbestyrelsesmødet om dette emne efterlod ikke megen klarhed, ud over at der blev nikket ja til de foreliggende anbefalinger fra ARC, der har været behandlet i forskellige kommunale udvalg. Pilen synes at pege i retning af, at ARC opfører er forbehandlingsanlæg på lejet jord ved Solrød Bioenergi ApS - altså ikke en ny virksomhed på Avedøre Holme, men til gengæld 15-20 daglige lastvognslæs biomasse fra Storkøbenhavn til Solrød.

Omkring en anden mulighed for udbygning på Avedøre Holme i form af et projektforslag for produktion af naturgas til Fjernvarmeselskabet Avedøre Holme, gav kommunalbestyrelsesmødet heller ikke noget svar på., idet sagen var pillet af dagsordenen. Egentlig ganske spøjst, idet naturgas produceret af bioaffald jo netop var i fokus ved det foregående punkt på dagsordenen.

Sv. Erik Hansen. Gadestævnet 37

menu
menu