BORGERKONTAKT I ØJENHØJDE...

BORGERKONTAKT
I ØJENHØJDE...

Mere borgerkontakt, da borgerne har svært ved at forstå de ”akademiske” afvisninger, skriver VAGN MAJLAND:

Under den netop overståede valgkamp til Folketinget, blev der talt meget om mulige forbedringer af økonomien ved en omlægning af og reduktion i unødvendige bureaukratiske opgaver. Eller med andre ord, flere varme hænder og mindre administration og rapportering. Når vi hører dette tænker vi jo alle på, at det drejer sig om flere pædagoger, lærere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og færre jurister, økonomer og kommunikationsfolk.

Desværre er det ikke bare omkring institutioner og skoler, der over en lang periode er sket en forøgelse af antal akademikere på bekostning af faglært personale. Det er der også på en række andre områder, hvor borgerne er i kontakt med kommunen. Det kan være om sociale forhold, byggesager, familieforhold, offentlige ydelser, dagrenovation, boligforhold og mange andre emner, der kræver en snak med sagsbehandlere hos kommunerne.

Tidligere var sagsbehandlerne på disse områder oftest kontorpersonale med særlig indsigt i det pågældende sagsområde. I dag har det ændret sig til, at de fleste sager bliver afgjort af jurister, økonomer, magistre, ingeniører og arkitekter. Argumentationen er, at lovgivningen og sagsområderne er blevet så komplekse i dag, at det kræver behandling af særligt kvalificeret personale - altså akademikere.

Mere borgerkontakt

Mange borgere får en fornemmelse af mindreværdighed, forstår ikke indholdet i en afgørelse og at der ikke bliver lyttet til dem. Det medfører at en borger, der får afvist en sag med skarpe juridiske og tekniske argumenter, ikke altid forstår årsagen til afvisningen.

Både af økonomiske og menneskelige årsager er det nødvendigt, at komme tilbage til en borgerkontakt, hvor man som borger føler sig hørt og forstår årsagen til en given afgørelse. Skal det lykkes er det nødvendigt at få borgerkontakten bragt i øjenhøjde med borgeren. Det er formentlig korrekt, at der skal akademiske kræfter til besvarelse af nogle borgerhenvendelser, men da bestemt ikke alle. Så mon ikke man kan spare lidt i kommunen ved at flytte borgerkontakten til nogen, der ikke bare tænker i paragraffer, bekendtgørelser, statistikker og økonomi, men også kan forklare afgørelserne til borgerne? På en borgervenlig og lyttende facon.

Udover besparelserne vil det i den sidste ende også medføre mere tilfredse borgere.

Vagn Majland

Svendebjergvej 37

menu
menu