Budget 2021

Budget 2021

Politisk aftale i hus

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten indgik som bekendt i 2018 en fireårig budgetaftale for 2019-2022 – et budgetarbejde, der har holdt og stadig holder også for det kommende års budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Hovedpunkterne fra de sidste års aftaler fastholdes for så vidt gælder afsnittene om bæredygtig vækst og fastholdelse af kernevelfærden, men tilføjes nye fokusområder gældende for det kommende budgetår.

Et godt samarbejde med budgetforligsgruppen hvor 16 ud 21 Kommunalbestyrelsesmedlemmer er med, præger igen i år budgettet for 2021, hvor der trods et historisk stort anlægsprogram bliver plads til mere på anlægssiden, så som at komme videre med arbejdet i Hvidovre Havn, med klimatilpasningsløsninger, med den nyligt besluttede trafikhandlingsplan, til indkøb af flere el-biler i den kommunale drift og opsætning af flere el-ladestandere, til flere skoletoiletter i første omgang på Langhøjskolen og til en skaterbane og om muligt som et LAR-projekt – (lokalt afledning af regnvand).

Parterne er enige om, fortsat at arbejde for at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene – både i forhold til normering og gode pædagogiske rammer. At få evalueret genoptræningsområdet, at arbejde for et klimarobust Hvidovre, at styrke kontrollen med indgåede sociale klausuler i kommunens kontrakter og få undersøgt muligheden for flere kunstgræsbaner.

Afsætter penge til specialområder

På driftssiden er parterne enige om at tilgodese det voldsomme pres, der er på de specialiserede områder. Der afsættes 28,5 mio.kr og de fordeler sig med 7 mio.kr. til det specialiserede børneområde, 4 mio.kr. til specialundervisning, 7,5 mio.kr. til det specialiserede voksenområde og endelig en pulje på 10 mio.kr. under økonomiudvalget. Sygeplejen opnormeres med 7 mio.kr. og Torndalshave plejecenter med 1,8 mio.kr. På skoleområdet afsættes endvidere 1 mio.kr. i 2021 og i årene 2022-2024 yderligere 2 mio.kr. til at videreføre U-start til børn og unge med skolevægring. Herudover øger vi klippekortsordningen for ældre, tilbyder ældre visiteret til rengøring en årlig hovedrengøring og afsætter et halvt årsværk til en hygiejnesygeplejerske. Til det nye ældrekulturcenter i Hvidovregade afsættes der også midler til både at renovere og styrke samarbejdet i huset. Teaterforeningens tilskud øges fra 2021 med 150t.kr. Endelig styrker vi samarbejdet mellem idrætslivet og kommunen ved at afsættes midler til ansættelse af en idrætskonsulent.

- Alt i alt et budgetforlig, der fastholder den sikre økonomiske kurs som budgetforligsparterne har udstukket, hvor der grundlæggende er balance mellem indtægter og udgifter og der gives plads til vigtige driftsudvidelser og et historisk ambitiøst anlægsprogram, der sikrer stadig vækst i velfærden i Hvidovre Kommune, lyder det i udtalelsen fra forligsparterne.

red.

menu
menu