Bunden i Rebæk Sø undersøges grundigt

Bunden i Rebæk Sø
undersøges grundigt

Iltforholdene er kritiske, og alt for megen fuglefodring skaber bundslam

Meget tyder på at Hvidovre Kommunes Vej og Park-afdeling nu vil have undersøgt problemerne omkring Rebæk Sø grundigt, og ikke mindst baggrunden for forureningen af området, der bl.a. medførte det triste syn i april og senest i august i år, med hundredvis af døde fisk og fugle.

Det er sjældet man ser en robåd ude i Rebæk Sø, men det syn oplevede flere i fredags.

I båden sad teknikere fra ingeniørvirksomheden NIRAS, der har ekspertise i klimaprojekter, natur og miljø. De var med måleinstrumenter igang med at undersøge bundforholdene i søen, og måske finde årsagerne til den betydelige fugle-og fiskedød i flere perioder i foråret og eftersommeren.

Bundslam og mangel på ilt

Fra båden blev der taget grundige prøver at bl.a. iltforholdene, der tilsynelande er kritisk lave. Men kunne også konstatere et tykt lag bundslam. Måleudstyret gav tillige mulighed for at tælle fiskebestanden i søen, ligesom der blev taget prøver at fiskeyngelen.

Teknikerne lagde iøvrigt ikke skjul på det forhold, at parkgæsternes alt for store brødfodring af fuglene er en medvirkende årsag til miseren, idet man kunne konstatere et tykt, uigennemtrængeligt lag bundfald, især omkring søsiden mod Kløverprisvej-rundkørslen, der ofte anvendes som fodringsplads. mads-

menu
menu