En ambitiøs strategisk Energiplan

En ambitiøs strategisk Energiplan

Hvidovre Kommune har vedtaget en plan for, hvordan kommunen, borgere, virksomheder og forsyningsvirksomheder sammen skal arbejde sig hen imod visionen: ”Hvidovre Kommune vil arbejde for en fossilfri sektor, der sikrer den mest effektive og smarte udnyttelse af energien i Hvidovre Kommune, som efterlever behovet hos borgere og virksomheder.”

- Det er en ambitiøs plan, som vi i Hvidovre Fjernvarmeselskab tilslutter os fuldt ud, lyder det fra forretningsudvalget i Hvidovre Fjernvarmeselskab, Anders Liltorp, Henrik Berg og Gert Krogstad-Nielsen.

Varmeforbruget i bygninger af enhver art er en af de store udfordringer, fordi mere en 40 % af det danske energiforbrug går til bygninger, hvor opvarmningen er den største energisluger og dermed en stor potentiel klimasynder, medmindre opvarmningen sker gennem en klimavenlig opvarmningsform som fjernvarmen.

- Vi har igennem de sidste 8 år arbejdet for at gøre Hvidovre mere grøn ved at udbygge fjernvarmen, og vi følger gerne ethvert initiativ, der kan være med til at udbygge fjernvarmen endnu mere. I løbet af de otte år er langt over 1.000 huse blevet tilsluttet fjernvarmen med den konsekvens, at CO2-udslippet er reduceret betragteligt i villakvartererne.

- Men udbygningen af fjernvarme er standset, blandt andet fordi vi bliver mødt med statslige krav om at gøre projekterne samfundsøkonomisk rentable. Her er et af problemerne bl.a., at staten mister afgifter på olie og naturgas, når der konverteres til fjernvarme. Vi har i konkrete udbygningsprojekter oplevet, at blandt andet de mistede statslige afgifter har gjort projekterne urentable set med et samfundsøkonomisk eller statsligt synspunkt. Derfor har vi ikke kunnet gennemføre disse projekter, selv om vi kan påvise en væsentlig reduktion i CO2-udslippet og dermed en klimavenligere løsning med fjernvarme. Det er et indbygget paradoks i de eksisterende statslige regler for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre, som det kan være overordentlig svært at forklare de mange Hvidovre-borgere, der gerne vil tilslutte sig fjernvarmen.

Mens befolkningen råber på klimaløsninger, så hindrer statslige regler os faktisk i at komme videre i arbejdet med en klimavenlig opvarmningsform.

- Denne situation har bevirket, at Hvidovre Fjernvarmeselskab nu er på vej til at gå nye veje for at udbygge fjernvarmen i Hvidovre, blandt andet ved egen lokal varmeproduktion med udgangspunkt i det potentiale, som findes i Hvidovre. Den strategiske energiplan lægger netop op til at udnytte de lokale ressourcer, så vi ligger helt på linje med kommunalbestyrelsens holdninger på dette punkt.

- Vores holdning er, at det ikke må være statslige regler, der skal standse en fornuftig energistrategi for blandt andet Hvidovre, og derfor tager vi imod kommunalbestyrelsens invitation til at virkeliggøre visionen.

- Vi arbejder allerede på at kunne søsætte lokale bæredygtige energiprojekter i et samarbejde med borgere, virksomheder og Hvidovre Kommune, slutter forretningsudvalget i Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Henrik Berg.

Henrik Berg.

Anders Liltorp.

Anders Liltorp.

Gert Krogstad-Nielsen.

Gert Krogstad-Nielsen.

menu
menu