ER DET KOMMUNENS KRAV AT JEG SKAL NEDLÆGGE MIN HÆK?

ER DET KOMMUNENS
KRAV AT JEG SKAL
NEDLÆGGE MIN HÆK?

- spørger EDIT LULU NIELSEN i brev til kommunen om "Regler for placering af affaldsbeholdere - standpladser og adgangsvej":

Hej Hvidovre Kommune - Affald og genbrug! Jeg er grundejer i Hvidovre Kommune med spørgsmål ang. Hvidovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald:

Ifl. § 28.3.2 Dispensation, kan en borger søge dispensation fra regulativets bestemmelser? Jeg søger viden om hvilke parametre Hvidovre Kommune anvender i en vurdering af om en dispensation kan gives, samt til hvem i Kommunen en dispensationsansøgning skal rettes til?

Jeg har for to år siden etableret en affaldsstandplads på min matrikel, som lever op til regler om terrænniveau, underlag, nærhed af hinanden, plads til at renovatøren uden hindring kan dreje beholderen, bredte og frihøjde forhold, gangafstand ved afhentning af affald på under 10 meter samt at standpladsen holdes ren og ryddet.

Er det korrekt forstået at jeg ikke længere lever op til kommunens affaldsordning ang. skel-løsning B "langs min grund", udelukkende fordi jeg har en anlagt hæk langs fortorvet? Er det kommunens krav at jeg nedlægger min hæk langs fortorvet på den længde hvor affaldspladsen er etableret, hvis jeg ønsker at leve op til gællende affaldsordning?

Hvad er Kommunens reaktion på at alle grundejere med den nye affaldsordning skal nedlægge hæk for at leve op affaldsregler samtidig med at Kommunens lokalplan kræver: "hegning skal i alle skel i princippet udføres som levende hegn i form af hække" og videre Kommunens Klimatilpasningsteam opfordrer til " Behold træer og buske i haven og evt. levende hegn - et stort rodnet er godt til at optage vand."

Jeg ser frem til jeres feedback.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>Edit Nielsen

En borger spørger Hvidovre Kommune, om der er krav om, at man nedlægger sin hæk for at følge de nye regler for at få hentet sit affald.

En borger spørger Hvidovre Kommune, om der er krav om, at man nedlægger sin hæk for at følge de nye regler for at få hentet sit affald.

menu
menu