Etagebyggeri afvises af kommunen

Etagebyggeri afvises af kommunen

Entreprenør vil bygge 20 små lejligheder med hems på nabogrunden til Stjernekrogrunden, men kommunen mener, at byggeriet har for store konsekvenser for naboer

På Stjernekrogrunden måtte der godt bygges stort, men på hjørne-nabogrunden på Stillidsvej 2 ser det ikke ud til, at der kan gives tilladelse til, at der bygges lignende etagebyggeri.

Det er i hvert fald hvad Hvidovre Kommune anbefaler det politiske Bygge- og Planudvalg at beslutte i forhold til en dispensationsansøgning om at bygge et etageboligbyggeri på grunden med 20 mindre boliger på ca. 40 m2.

- Ejendommen er udnyttet for voldsomt, så der hverken kan etableres tilstrækkelige parkerings- eller friarealer, at overskridelsen af bebyggelsens højde og afstand i forhold til naboskel er uacceptabel, samt at altanernes og affaldsgårdens overskridelser af byggelinjerne langs henholdsvis Stillidsvej og Gammel Køge Landevej er uhensigtsmæssige og vurderes at medføre risiko for trafikanterne på stedet, lyder det blandt andet i kommunens begrundelse for, hvorfor politikerne altså ikke anbefales at der gives dispensation til byggeriet.

Samme bygherre

Det er i øvrigt samme bygeherre, HPDByg, som byggede etagebyggeriet på nabogrunden Gl. Køge Landevej 316, der har søgt om tilladelse til at bygge yderligere etagebyggeri. Men selv om det ved sidste projekt endte med et etageboligbyggeri, så er det nuværende projekt på Stillidsvej tilsyneladende ikke tilstrækkeligt ensartet med byggeriet på Stjernekrogrunden, mener altså Hvidovre Kommune.

Ud over de førnævnte årsager til at projektet ikke anbefales politisk godkendt, overskrider byggeprojektet desuden byplanvedtægtens bestemmelser om maksimal udnyttelsesgrad på 0,65. Projektet overskrider den bestemmelse med i alt 86 m2 ud af et samlet .

Der er indkommet i alt 3 høringssvar vedrørende byggeriet. To af høringssvarene er kritiske og påpeger blandt andet, at de trafikale forhold vil forværres, hvis der opføres etagebyggeri i den størrelsesorden. En enkelt høringsberettiget nabo er glad for projektet og håber, at der kan plantes træer i skellet mellem byggeriet og deres have.

I sommeren 2018 skrev Hvidovre Avis, hvordan netop ejeren af grunden på Stillidsvej 2 ikke ønskede et højt byggeri helt op til skellet af sin egen grund. Hun henviste desuden til en servitut, der efter hendes vurdering fastslog, at der ikke måtte bygges højere en 1,5 på grunden. Hvidovre Kommune afviste servituttens betydning med, at den var privatretlig og derfor ikke Hvidovre Kommunes pligt at aflyse eller forholde sig til.

red

menu
menu