Gamle lokalplaner er ikke nødvendigvis dårlige

Gamle lokalplaner er ikke nødvendigvis dårlige

DF, Hvidovrelisten og Venstre forklarer, hvorfor de ikke mener, der skal gives dispensation til at bygge større end en konkret byplanvedtægt foreskriver

Når en debat er ophedet er man tilbøjelig til at søge yderpunkterne. Gammelt bliver automatisk sidestillet med ubrugeligt og stilstand. Nyt automatisk forbundet med udvikling. Begge dele kan være rigtige, men begge dele kan også være urigtige.

Som medlemmer af Bygge- og Planudvalget var vi et flertal bestående af Hvidovrelisten, Venstre og Dansk Folkeparti, der på tværs af partipolitiske skel og blokke var enige om, at Hvidovre naturligvis skal udvikles, men ikke på bekostning af de kvaliteter, vi allerede har i byen.

Det var således præcis kvaliteterne i området omkring Bjergagervej 35, der er underlagt bestemmelserne i Byplanvedtægt H9, der fik os til at give afslag på en dispensationsansøgning om at bygge 27 % på grunden.

Denne flertalsbeslutning bundede i den faglige, kvalificerede og individuelle vurdering, som Hvidovre Kommunes fagpersonale på området har foretaget.

Fair og rimeligt

Da sagen af mindretallet i Bygge- og Planudvalget blev sendt til yderligere behandling i kommunalbestyrelsen, ændrede diskussionen sig til, om det nu også var fair og rimeligt, at denne ene grundejer ikke kunne få dispensation, når andre i området har fået dispensation til at bygge mere end hvad byplanvedtægten foreskriver.

Det korte svar fra os er JA.

Det er rimeligt, fordi hver enkelt dispensation i området, efter de oplysninger vi har, er givet på baggrund af en individuel vurdering. Alle er således behandlet lige ved at have fået deres ansøgning vurderet inden for en faglig ramme og vurdering. At alle ikke kan behandles fuldstændig ens, har en naturlig sammenhæng med, at byggeprojekter og grunde er forskellige både i udforming og i størrelse.

Vi mener også det er rimeligt, fordi vi ikke automatisk kan antage, at de nuværende beboere i området i overvejende grad ønsker at ændre kvarterets udtryk. Måske ønsker de nærmere at beholde de kvaliteter, som de for nuværende har i deres boligkvarter - og det mener vi, at vi bør værne om på lige fod med, at vi skal udvikle Hvidovre Kommunes boligområder.

Vi mener derfor ikke, at en gammel byplanvedtægt er dårlig eller uddateret, bare fordi den er gammel. Vi er dog ikke afvisende overfor, at den kan være det, men vi mener, at en ændring af byplanvedtægten i så fald skal ske i samarbejde med og med inddragelse af områdets nuværende beboere og grundejerforening.

Man kan klage

Er man som dispensationsansøger alligevel uenig med den beslutning, som Hvidovre Kommune har truffet, kan man bruge den formelle ankemulighed og sende en klage til Planklagenævnet.

For ikke at underminere behandlingen af sagen i fagudvalget bifalder vi naturligvis, at det er den vej, man går.

Med venlig hilsen

René Langhorn (O), Charlotte Munch (V) og Kristina Young (Liste H)

René Langhorn

René Langhorn

Kristina Young

Kristina Young

menu
menu