GIVER BORGERNES HØRINGSSVAR POLITIKERNE MEDHOLD TIL AT VEDTAGE LOKALPLANFORSLAG 145?

GIVER BORGERNES HØRINGSSVAR POLITIKERNE MEDHOLD TIL AT VEDTAGE LOKALPLANFORSLAG 145?

Høringsperiode 10.2 – 9.3.2020

Kommunalbestyrelsen udsendte den 10. februar 2020 forslag til ny Lokalplan 145, Blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 A-D med tilhørende Miljørapport, i høring til mandag, den 9 marts 2020. Det nye lokalplanforslag erstatter det tidligere forkastede Lokalplanforslag 136, Kløverprisvej 10 A-D.

Borgerne i området forstår ikke at kommunen endnu engang, efter det nu forkastede Lokalplanforslag 136, på ny foreslår at bygge højhuse på 18 meter med samme bebyggelsesprocent på 145 % i et villakvarter hvor parcellerne iflg. gældende Byplanvedtægt 16 maksimalt må bebygges med 25% og en maksimal højde på 8,5 meter.

Developer (Udvikler) og investor

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra den almene administrationsorganisation FA09, der planlægger at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre nye etagebebyggelser på delområde 1, hvor det aktuelt er hensigten at indrette ca. 228 almene boligenheder.

Den 3. oktober 2019 har FA09 dog anmodet Hvidovre Kommune om at opføre:

148 blandede almene boliger i felt A,

134 private ungdomsboliger i felt B

54 private ungdomsboliger i felt C.

I alt 336 boligenheder.

En privat bygherre påtænker nu at opføre hhv. 134 ungdomsboliger og 54 ungdomsboliger i bygning B og C som private udlejningsboliger.

Hvidovre Kommune har valgt ikke at definere boligenhederne præcist, men vælger udtrykket ”aktuelt hensigten at indrette” 228 boliger i delområde 1.

Hvad er gældende?

De 2 eksisterende ejendomme på Svend Aagesens Alle der påtænkes nedrevet er:

Matr. nr. 99a der ejes af virksomheden Samlefabrikken Aps.

Matr. Nr. 99c der ejes af virksomheden Kløverprisvej 10A, Hvidovre Aps.

Begge virksomheder er stiftet under ejendomsselskabet Tulehøj Aps. og registreret i holdingsselskabet Mitoflex ApS, der består af i alt 25 selskaber der alle er registreret med adresse på Svend Aagesens alle. Selskaberne ledes af bestyrelsesformand Michael Torben Flex og direktør Frederik Lønstrup Homann.

Hvordan kan Hvidovre Kommune gennem FA09 indgå samarbejde med ejere der har sådan en virksomhedskonstruktion?

Hvor langt skal Hvidovre Kommune strække sig for de krav developer og investor stiller?

Som planmyndighed har Hvidovre Kommune også ansvar for de borgere, der bor i området, og det skal en ny lokalplan naturligvis respektere.

Det er ikke developere og investorer, men politikerne sammen med borgerne, der skal udvikle byen.

Borgermøde

I forbindelse med høring af lokalplanforslaget blev der afholdt borgermøde den 27. Februar. Cirka 50 borgere var mødt frem og der var stor spørgelyst.

Borgmester Helle Adelborg og formand for Bygge- og Planudvalget René Langhorn bød velkommen, men ellers forholdt de fremmødte politikere sig tavse.

Som repræsentanter fra administrationen var C. Jacob Brammann, Henrik Nielsen og Gert Nelth.

På mødet blev der blandt andet spurgt efter mål på tegninger og skitser. Målene kunne ikke oplyses og forklaringen var, at der manglede pladstil målsætning på tegningerne og at der blot var tale om skitser.

Allerede ved forhøringen i januar 2019 blev måleforhold på tegninger og opstalter efterlyst. Det virker mistænkeligt, når helt grundlæggende oplysninger ikke fremlægges åbent og ærligt for borgerne.

Et simpelt spørgsmål til administrationen om den nye bygning blev smallere end den nuværende, kunne ikke besvares.

Hvad med de nævnte parklignende opholdsarealer, er der overhovedet plads til dem på matriklen?

Der blev spurgt ind til parkeringspladser. Efter normen skal der anlægges 70-140 p-pladser i forhold til det samlede boligareal.

Det så ud til at komme bag på forvaltningen, de kunne ikke give svar på, hvor de mange p-pladser skulle placeres.

Der blev også spurgt om tilkørselsforhold fra Kløverprisvej og den øgede trafik, som de mange nye boliger vil medføre. I Holmegaards området færdes mange børn til og fra Holmegårdsskolen. Forvaltningen oplyste blot, at trafikforhold var lagt over til ”Vej og Park” afdelingen og at de så ingen problemer med øget trafik.

Et skyggestudie blev vist, som eksempel på hvordan villahaverne om sommeren vil ligge fuldstændig i skygge om aftenen på grund af byggeriets voldsomme højde og den tætte beliggenhed til naboskel mod syd.

Brugsværdien af områdets villahaver vil i den grad blive ødelagt af lange mørke skygger fra punkthusene.

Der blev vist eksempler på afskærmning mod indsigtsgener. Eksemplerne gav dog mere indtryk af, at de skærmede mod indsigt i punkthusene i stedet for at hindre indblik til villahaverne.

En borger gjorde gældende, at den maksimale støjgrænse på 85dB(A) ifølge COWIs støjredegørelse var overskredet i lokalplanområdet. Til dette svarede Leder af Plan, at overskridelsen kun alene påvirkede bygningens 6. etage og at 6. etage ikke fandtes i det nye lokalplanforslag. Svaret er forkert.

Den maksimale støjgrænse på 85dB(A) overskrides ifølge COWIs støjredegørelse på de planlagte bygningers 3., 4. og 5 etager i det nye lokalplanforslag.

Gennem mødet udviste direktør for Kultur, Miljø og Vækst, desværre en magtfuldkommenhed og mangel på respekt for de fremmødte borgere. Selv på opfordring ønskede Gert Nelth desværre ikke at sammenfatte og italesætte borgernes bekymringer og spørgsmål. Hvad er så formålet med mødet?

Afslutning

Lokalplanforslagets formål er bl.a., at:

Sikre at byggeriet i sin udformning harmonerer med den varierede bebyggelse i omgivelserne. Her er tale om Holmegårdskvarteret, der udelukkende består af villaer. Mindske indsigtsgener fra nyt byggeri i lokalplanområdet i forhold til de omkringliggende boligejendomme gennem udformning af facaderne på ny bebyggelse i lokalplanområdet. Afstand til naboskel mod syd er kun 13 meter. Den tætte beliggenhed vil derfor give de omkringliggende villaejere indsigtsgener, der krænker boligens og privatlivets fred. Sikre etablering af udendørs opholdsarealer i tilknytning til de nye boliger. På alle udendørs opholdsarealet overskrides grænseværdierne for støj. Byggeri og byrum udføres i arkitektonisk kvalitet der bidrager positivt til byliv og oplevelsen af stedet. Det foreslåede byggeri er markant højt og voldsomt i sit udtryk. Det omtalte byrum ”Parken” der på skitsetegning er placeret imellem to bygninger, vil opleves som en tragt. Byrummet vil være støjbelastet af støj fra jernbanen og rummet vil være koldt fordi nordenvinde trykkes igennem åbningen, som ligger på terræn. Byggeriet harmonerer slet ikke med villakvarteret, men skaber med sin bygningsform turbulente vinde i områdets villahaver.

Hvordan kan et højhusbyggeri på 18 meter harmonere med bebyggelsen i Holmegårdskvarteret, som kun består af bevaringsværdige kamelhuse og bungalows i op til 8,5 meters højde?

Lokalplanforslag 145 vil med sit markante og høje byggeri medføre:

Indsigtsgener, skygger, støjgener og hvirvelvinde direkte til parcelhushaverne mod syd blot 13 meter fra naboskel.

Planlovens formålsparagraf tilsigter særligt, at borgerne i videst mulig omfang inddrages i planlægningsarbejdet, men bliver borgerne hørt og respekteret?

Vi borgere i Hvidovre Nord ønsker, at vores fremsendte høringssvar tages til efterretning og at politikerne forkaster Forslag til Lokalplan 145.

Bekymrede borgere

i Hvidovre Nord

menu
menu