Grækerkvarterets lokalplan ønskes fornyet

Grækerkvarterets lokalplan ønskes fornyet

Ikke alle grundejerforeninger har reageret på en eventuel fornyelse af områdets byplanvedtægt fra 1963

Dobbelt- eller tofamileshuse på grundene, byggeri i to etager og en bebyggelsesprocent på 30.

Det er nogle af de ting, der lægges op til i en ny, moderniseret lokalplan for Grækerkvarteret.

Ønsket om at forny Byplanvedtægt H10, der er fra 1963, stammer fra en borger, som har henvendt sig til Hvidovre Kommune. Borgeren påpeger, at der ikke er en aktiv grundejerforening for hans område på Catherine Boothsvej og det har fået kommunen til at reagere.

Samtlige grundejerforeninger i området, i alt ni, er blevet kontaktet og fire har reageret på kommunens forespørgsel.

- To af grundejerforeningerne er meget positive over for udarbejdelsen af en ny lokalplan, én er lidt positiv og én er negativ over for forslaget, lyder det i sagsfremstillingen, som Bygge- og Planudvalget mandag havde på dagsordenen.

Flere boliger

Grækerkvarteret rummer ca. 750 parcelhusejendomme, men kan altså med en ny lokalplan komme til at rumme flere ejendomme, idet der som indledningsvist nævnt lægges op til, at der på grunde på 800 m2 kan bygges tofamilieshuse.

- En ny lokalplan vil ud over fritliggende parcelhuse kunne muliggøre etablering af dobbelthuse eller tofamiliehuse, hvis grundene er store nok til dette. Hertil kræves mindst et grundareal på 450 m2 pr. bolig til dobbelthuse og mindst 800 m2 til tofamiliehuse, lyder det i sagsfremstillingen.

Fra de grundejerforeninger, der har reageret positivt på forandringen af områdets byplanvedtægt lyder det, at der er interesse for at ændre på den gældende byplanvedtægt, men at det bør gøres ensartet for hele området og med inddragelse af de berørte grundejere.

- Vi er absolut interesseret i at deltage i udarbejdelse af en ny lokalplan for Grækerkvarteret. For os er det imidlertid afgørende, at byplansvedtægter i hele området erstattes af en enkelt lokalplan, der dækker hele området. I øjeblikket findes der adskillige grundejerforeninger i området, og det er vigtigt for os, at vi alle kan blive enige om en samlet plan. Alt andet giver ingen mening, da Grækerkvarteret kan opfattes som en velafgrænset helhed, lyder det i høringssvaret.

Nej tak til forandring

Hos en anden grundejerforening er holdningen stik modsat.

- Vores holdning er, at kommunen under ingen omstændigheder bør afvige fra den i øjeblikket gældende lokalplan. Sagt med andre ord: Vi er imod, at der indføres nye regler om opførelse af ejendomme på mindre grunde som beskrevet, hverken i bebygget areal, etageantal eller bebyggelsesgraden, lyder det.

Den førstnævnte positive grundejerforening har dog også et forbehold, der handler om, at en øget bebyggelsesprocent kan få betydning for afledning af vand fra grunde, der i stor udstrækning er belagt med fliser.

- Med mindre der etableres specielle regnvandskloakker på den enkelte parcel og med tilhørende større kloakledninger, vil risikoen for oversvømmelser stige ved en højere bebyggelsesgrad, da der så er mindre areal til at optage regnvandet. I den forbindelse gøres der også opmærksom på, at der også burde foreligge en belægningsprocent. Det nytter ikke så meget at have en bebyggelsesprocent på 20% hvis man belægger 20% af sin grund med fliser. Det svarer til en bebyggelsesprocent på 40. Her bør det også fastslås, hvilke muligheder, der er for håndtering af regnvand på egen grund, og hvordan disse håndteres i forhold til kommune og godkendelsesprocedurer, lyder det fra den ellers positive grundejerforening.

Fra Hvidovre Kommune lægges der op til, at udarbejdelsen af en ny lokalplan for Grækerkvarteret udarbejdes "i dialog med grundejerforeningerne i området".

red

menu
menu