Grønt lys for dobbelthus trods naboindsigelserne

Grønt lys for dobbelthus
trods naboindsigelserne

Kommunens Bygge- og Planudvalg gav dispensation: "De ønskede kviste må være indenfor den almindelige tålegrænse"

Alt tyder nu på at Bandidos-rockerborgen i Kirkegade 8 snart vil være en saga blott. På et ekstraordinært møde i Hvidovre Kommunes Bygge- og Planudvalg sidste tirsdag, blev det besluttet at give den eventuelle nye ejer dispensation til en forøget bebyggelsesprocent, således at salget kan effektueres.

Der gives tilladelse til en indvendig ombygning med en bebyggelsesprocent på maksimalt 28 %, hvad angår den samlede ejendom og ejendommens delnr. 2, i det tilfælde at ejendommen udstykkes, må bebygges med 34 %.

To boliger

Fuldmagtshaveren havde fremsendt projektmaterialet til Hvidovre Kommune den 10. november 2018 samt den 27. november 2018, og anmodet om tilladelse til at indrette beboelse i den eksisterende bygning, og ombygge bygningen til et dobbelthus, dvs. to boliger med lodret lejlighedsskel, med to lige store boliger.

Idet ombygningen til dobbelthus, jvf. byggelovens § 10A, forudsætter at ejendommen skal kunne udstykkes, er der ved en helhedsvurdering efter gældende bygningsreglement BR18 fastlagt grundstørrelser på respektive 696 m² og 474 m² og godkendt et principielt udstykningsforslag.

Der er ingen krav om, at ejendommen skal udstykkes, men såfremt ejendommen senere ønskes udstykket, skal det ske i overensstemmelse med udstykningsforslaget og dermed med de nævnte grundstørrelser på 696 m² og 474 m².

Ejendommens bebyggelsesprocent skal derfor overholde gældende bebyggelsesprocent dels samlet og dels for hver af de udstykkede ejendomme eller der skal opnås dispensation til at overskride den fastsatte bebyggelsesprocent.

Ombygningen

Idet ansøgeren ønsker at foretage en indvendig ombygning af bygningen, hvorved gulvet i tagetagen sænkes og efterfølgende indrette tagetagen til bolig sker der en forøgelse af etagearealet, hvorved bebyggelsesprocenten for den samlede ejendom vil blive 28 %, og såfremt ejendommen udstykkes, vil der på de to ejendomme være en bebyggelsesprocent på henholdsvis 23 % og 34 %.

Ombygningen foretages indenfor den eksisterende bygningskrop, hvorfor der ikke sker en ændring, der er af betydning i forhold til at bevare den karakter af området som lokalplanen tilstræber. Ved ombygningen sikres at den nuværende bygningsmæssige karakter fastholdes og bevares.

Ved ombygning sikres tillige, at den fremtidige anvendelse af ejendommen kommer indenfor lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Indsigelser fra naboer

Ansøgningen har været i naboorientering, og de modtagne høringssvar har ikke givet anledning til en fornyet vurdering i Bygge- og Planudvalget. Der er modtaget et svar på vegne af i alt 9 omkringboende ejere.

I høringssvaret har der været indsigelse mod at der etableres fire kviste mod øst. Dette ønskes reduceret til to kviste idet det anføres at de yderste kviste vil give indbliksgener. Endvidere påpeges at der derved vil kunne ske en reduktion af etagearealet og at der derved vil komme en mindre bebyggelsesprocent.

Hvad angår antallet af kviste og indbliksgener bemærker udvalget, at dette forhold ikke kan reguleres som ønsket, da kvistene er indenfor det skrå højdegrænseplan og byggeretten. Kvistene kan derfor ikke nægtes og de er dermed indenfor den almindelige tålegrænse.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>mads-

menu
menu