Her er budgettets fokus lagt

Her er budgettets fokus lagt

Hvidovre Kommunes budget for 2019 og de følgende tre år består af både besparelser, forbedringer og nye fokuspunkter

Fastansættelse af lærere frem for løse vikarer, genindførsel af byggesagsgebyrer og nye idrætshaller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen.

Det er blot nogle af de mange områder, hvor budgetforliget har ønsket at de med budget 2019 og de følgende tre år kan sætte deres aftryk på Hvidovre.

Analyser og undersøgelser

Dertil kommer en lang række punkter, hvor der skal ses nærmere på løsninger, der kan udvikle Hvidovre. Det drejer sig f.eks. om en vurdering af effekten af gratis psykologhjælp i andre kommuner. På ældreområdet ønskes igangsat et forsøg med virtual reality-briller til demente ældre. Og på det tekniske område er der afsat 1 mio. kr. til at undersøge, om det er muligt at etablere en bro fra Tårnfalkevej over Amagermotorvejen og ud til Avedøre Holme.

Ligeledes er parterne i budgetforliget enige om, at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Hvidovre Havn efter samme borgerinddragende skabelon, som har været gældende for arbejdet med Hvidovre Bymidte. Parterne er desuden enige om, at arbejdet med etableringen og ikke mindst finansieringen af den kommende Kulturgård i Hvidovre fortsætter, og at pengene skal findes i de hjemfaldsmidler, som kommunen modtog i 2014.

Depositum for byggesager

Der er også enighed blandt parterne om, at der genindføres byggesagsgebyr fra 2020, når den nuværende sagspukkel er nedbragt i en grad, så rimelige standarderne for svartider kan overholdes. Forligsparterne anbefaler desuden, at der allerede fra 2019 bliver indført et depositum på 1.000 kr. fra ansøgere, når der oprettes en byggesag. Målet med det er, at bygherrer så har et større incitament til at færdigmelde deres byggesag.

Et andet område, der skal ses på, er tilgængeligheden i de kommunale bygninger. Målet er, at borgere i højere grad kan få adgang til og mulighed for at bruge faciliteterne.

- Det undersøges om nye teknologier kan indføres og dermed skabe et lettere og mere fleksibelt adgangssystem. Det kan medvirke til, at bygninger kan mulitanvendes af byens borgere. F.eks. skolekøkkener kunne anvendes af borgergrupper, der organiserer fællesspisning, lyder det i aftalen.

key

Læs mere om, hvor besparelserne i Hvidovre Kommune rammer, på denne og den følgende side.

menu
menu