Hvidovre kommer til at mangle lærere og klasselokaler

Hvidovre kommer til at mangle lærere og klasselokaler

Den nyeste skoleprognose viser, at elevtallet i Hvidovre generelt er stigende - tilvæksten forventes at blive på 661 elever i perioden 2018-31

Der kommer flere og flere nye skoleelever i Hvidovre.

Eleverne kan de næste to skoleår rummes i kommunens ni folkeskoler, men på længere sigt bliver skolerne presset på kapaciteten.

Hvert år laves der en skoleprognose.

Den er blandt meget andet baseret på data fra Danmarks Statistik, oplysninger om eksisterende og eventuelt kommende byggeri samt de aktuelle klasse- og elevtal kombineret med historiske oplysninger om forældres valg af skole - herunder antal elever på privatskoler.

Skoleprognosen forsøger at forudsige forældrenes valg af skole, flyttemønstre og andre ting af betydning. Prognosen har dog svært ved at forudsige det præcise elevtal i de enkelte distrikter og prognosens træfsikkerhed kan derfor svinge lidt fra år til år.

Ulige fordeling

En sammenligning af tallene fra prognosen i 2017 med det faktisk antal børn i kommunens 0. klasser i september 2017, viser en træfsikkerhed på 95,5 procent. Prognosen forventede 619 elever i 0. klasse og det faktiske antal var 647 elever. Det svarer til at prognosen har ramt 28 børn for lavt.

Overordnet viser den nye skoleprognose, at elevtallet i Hvidovre Kommune generelt er stigende. Tilvæksten forventes at blive på 661 elever i perioden 2018-31.

På den lidt kortere bane - i perioden 2018-23 - forventes det, at folkeskolerne får en tilgang på 34 elever, hvilket svarer til en stigning på 0,6 procent.

I forhold til det stigende elevtal har det kommunale Center for Skole og Uddannelse undersøgt, hvor mange spor skolerne er indrettet til, og hvor mange spor der kan blive behov for på kort sigt (2018/19 og 2019/20) samt på længere sigt (2020-31).

På syv af kommunens skoler forventes der en stigning på ialt over 800 elever, mens prognosen forudser over 100 færre elever på såvel Avedøre Skole som på Risbjergskolen.

De enkelte skoler

Holmegårdsskolen forventes at opleve en jævn stigning i det samlede elevtal på 243 elever i perioden 2018-31.

Skolen er indrettet til to spor, men der er planlagt en udbygning af skolen, så den kan rumme tre spor fra 2021/22. Prognosen bekræfter behovet for denne udbygning, da der forventes tre spor fra 2020/21 og fire spor fra 2026/27 og frem.

Præstemoseskolen forventes der en tilgang på 102 elever i perioden 2018-31.

Prognosen viser, at skolen i perioden 2018 til 2022 skifter mellem to og tre spor. Fra skoleåret 2023/24 og frem er der ifølge prognosen elevtal i 0. klasserne til tre spor. Skolen er indrettet til to spor.

Fra 2023/24 har de to skoler i Hvidovre Nord permanent elevgrundlag til seks spor. Fra 2026/27 har de elevgrundlag til syv spor, altså to spor mere end de på det tidspunkt vil være indrettet til.

Langhøjskolen forventes der en tilgang på 54 flere elever i perioden 2018-31. Prognosen viser, at der fra 2022/23 er et elevtal til fire spor. Skolen er indrettet til tre spor og kan ikke permanent rumme et ekstra spor.

Engstrandskolen forventes en stigning på 214 elever i perioden 2018-31. Fra 2024/25 forventes et elevtal svarende til tre spor. Engstrandskolen er bygget tresporet, men er i øjeblikket indrettet til at være tosporet.

Skolerne i Hvidovre Syd forventes tilsammen således at få elevgrundlag til to spor mere, end de er indrettet til.

Tæt på grænsen

Dansborgskolen forventes der et mindre fald på 13 elever i perioden 2018-31 mens der på Gungehusskolen forventes en tilgang på 194 elever i samme periode. Trods den store elevtalsstigning kan eleverne på Gungehusskolen godt rummes inden for skolens rammer indtil 25/26. Fra 26/27 forventes dog et elevgrundlag til fire spor. Skolen er indrettet til tre spor.

Risbjergskolen forventes at opleve en stigning i det samlede elevtal på 39 elever i perioden 2018 til 2022, hvorefter elevtallet falder, så der samlet set sker en nedgang på 125 elever i perioden 2018-31.

Prognosen viser, at Risbjergskolen i 18/19, 20/21 og 21/22 ligger tæt på grænsen på 85 elever. Kommer elevtallet over 85 vil der skulle oprettes et ekstra spor, med mindre der gives dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedr. maksimal klassestørrelse.

De tre skoler midt i Hvidovre har samlet set ikke kapacitetsproblemer, da Gunge-husskolens stigende elevtal opvejes af Risbjergskolens faldende elevtal.

Omfordeling nødvendig

Avedøre Skole forventes der et fald på 102 elever i perioden 2018-31 mens Frydenhøjskolen formodes at skulle rumme yderligere 68 elever.

Samlet set er der et fald på 34 elever på skolerne i Avedøre. Begge skoler er indrettet til tre spor, og i prognosen forudses det, at skolerne forbliver tresporede, samt at alle elever kan rummes i perioden 2018-31.

Samlet set er der kapacitetsmæssigt ikke umiddelbart behov for distriktsændringer eller udbygninger i Vest, men ved en omfordeling af eleverne mellem de to distrikter kan der sikres mere ensartet klassekvotient.

Behov for væsentlige ændringer

Skoleindskrivningen viser, at alle elever her i 2018/19 kan rummes inden for skolernes rammer.

For Risbjergskolen gælder dog, at de med et foreløbigt elevtal på 85 elever vil få fire spor, med mindre skolen får en dispensation til at oprette en ekstra klasse.

Skoleprognosen for skoleåret 2019/20 viser endvidere, at alle skoler forventes at kunne holde sig inden for det antal spor, skolerne er indrettet til.

Som det fremgår ovenfor, kan eleverne således de næste to skoleår rummes i kommunens folkeskoler. Fra 2023/24 er mange af skolerne dog meget presset på kapaciteten. Det er især i Nord og Syd, at der forventes store elevtalsstigninger.

Center for Skole og Uddannelse vurderer, at det med de nuværende skoledistrikter samt den nuværende struktur ikke er muligt at rumme yderligere 661 elever i kommunens skoler med den nuværende kapacitet trods den planlagte udbygning af Holmegårdsskolen.

En så stor stigning kræver, at der foretages væsentlige distriktsændringer og eventuelt strukturændringer for at udnytte kapaciteten bedst muligt, samt at der sker en udvidelse af den nuværende kapacitet. Der er i dag - inklusiv udvidelsen på Holmegårdsskolen - 25 spor på kommunens skoler. En stigning på 661 elever kræver samlet 27 spor ved en helt jævn fordeling af eleverne.

oas@hvidovreavis.dk

På Gungehusskolen bliver der godt fyldt op: 194 FLERE elever!

På Gungehusskolen bliver der godt fyldt op: 194 FLERE elever!

menu
menu