INVESTERES I BØRN OG ÆLDRE

INVESTERES I BØRN OG ÆLDRE

Sidste år indgik vi Socialdemokrater, DF, SF og liste H en 4-årig aftale om budgetudviklingen fra 2019-2022. Det er en aftale, der har genskabt den strukturelle balance i kommunens budgetter, således at der fra kommunens side er skabt størst mulig stabilitet, tryghed og sikkerhed om den nære velfærd. Vi er enige om, at dette års budgetaftale bygger videre på fundamentet fra sidste års aftale, hvor kernevelfærd, velfærdsinnovation, effektiv drift og flerårigt perspektiv står centralt.

Der har været fælles forståelse for, at der skulle investeres i børn, unge og ældre og vi har haft et særligt fokus på det specialiserede område. Der er igennem det seneste år truffet politiske beslutninger på både børne- og voksenområdet med henblik på at imødekomme de fortsat stigende udgifter på området. Vi har endnu til gode at se den fulde effekt af disse beslutninger, men vi har afsat en pulje på 20 mio. kr. til udmøntning ved fortsat stigende økonomisk pres på det specialiserede område

Sidste års aftale ramte på alle områder og var også et hårdt år for Børne- & Uddannelsesudvalgets område. Derfor var det en socialdemokratisk prioritering, at der skulle tilføres midler til området, hvis det overhovedet var muligt. Vi er derfor glade for, at det er lykkedes at afsætte 5 mio. kr. til flere pædagoger i vores daginstitutioner. Det er her, det hele starter og vi vil som kommune gerne være kendt for, at vi giver vores børn en god start på livet.

Vi har også afsat 5 mio. kr. til flere lærere for at løse inklusionsopgaven i folkeskolen. Vi vil styrke fleksible indsatser, der imødekommer de stigende udfordringer til elever, der har brug for en særlig opmærksomhed. Vi har også afsat 2 mio. kr. til kvalitetsløft af den understøttende undervisning i folkeskolen.

Med budgetaftalen får vi også gang i gratis psykologhjælp til unge under 25 år og vi genopretter vores aftale med TUBA (Tilbud til Unge og Børn af Alkoholmisbrugere). Det handler rigtig meget om den forebyggende indsats og den er vi generelt tilhængere af og gode til i Hvidovre.

I børnenes og familiernes by har vi savnet at kunne komme i svømmehallen på helligdage. Det rådes der bod på i det nye budget, idet vi på udvalgte helligdage vil åbne i Avedøre Svømmehal, også forlænger vi is- sæsonen med april måned fremover.

Vi fastholder ældremilliarden og klippekortsordningen på ældreområdet, og tilføjer flere midler til §18 - det frivillige sociale arbejde.

På anlægssiden vil der over årene ske en udbygning/ombygning af faglokaler til Håndværk & Design og Madkundskab. Der afsættes økonomi i overslagsårene til en udbygning af Præstemoseskolen og til haller på Risbjerg- og Langhøjskolen. Helhedsplanen på idrætsområdet tilføres igen 7 mio. kr. årligt fra 2021, i første omgang til renovering af omklædningsrum til HBC og til omklædningsfaciliteter til Rosenhøj/Sønderkærskolen.

På den grønne side skal vores affaldsrum på folkeskolerne ombygges, så eleverne fremadrettet kan lære om og affaldssortere deres affald.

Vores grønne pulje fra sidste år fordobles med det nye budget og vi ønsker at fremme et grønnere Hvidovre ved at trafiksanere/indsnævre veje, hvor det er muligt at beplante med træer.

At fremme delebiler og arbejde for at udskifte vores bilpark til elbiler står også i aftalen.

På det administrative område tilføres økonomi til byggesagsbehandling og til en byplanlægger.

For at sikre fortsat balance er det vigtigt at arbejde med effektiv drift for at frigive ressourcer til kernevelfærden. Vi vil endvidere undersøge om vi politisk eller administrativt har indført dokumentationskrav eller regler som ikke skaber værdi ved udførsel af den kommunale kernevelfærd.

På vegne af den Socialdemokratiske byrådsgruppe

Helle Adelborg, borgmester

menu
menu