Kortsigtet og ikke særlig visionær beslutning

Det kan betale sig at investere, lyder det fra DH-Hvidovre

Danske Handicaporganisationer i Hvidovre har med spænding ventet på den fornyede behandling af de foreslåede besparelser på specialundervisningsområdet i Hvidovre kommune.

Sagen blev behandlet i Børne- og undervisningsudvalget mandag den 8. april - uden de store ændringer i forhold til den tidligere fremlagte sag.

Af referatet kan man læse, at der nu ikke er flertal for at skære ned på gruppeordningerne, tak for det - men man fastholder de øvrige tiltag for at imødegå de forventede merudgifter.

Det finder Danske Handicaporganisationer i Hvidovre, som en kortsigtet, og ikke særlig visionær beslutning i forhold til på sigt at bremse de eskalerende udgifter på området, som skyldes at betydeligt flere børn end tidligere har behov for en særlig indsats i skolerne.

Mange specialbørn i kommunen bliver behandlingskrævende ud over at have behov for specialundervisning, fordi de fastholdes alt for længe i utilstrækkelige skoletilbud. Vejen til at nedbringe udgifterne på sigt er dels at reparere på de skader, der er resultatet af inklusion af børn med mentale handicaps, og samtidig sætte tidligere og hurtige ind med den rette indsats.

I kommunens Handicappolitik står der “Du skal uanset handicap have mulighed for at lære, få undervisning og uddannelse efter individuelle forudsætninger og kompetencer. Det skal være muligt for dig at udvikle dig livet igennem og være en aktiv samfundsborger både som barn, ung og voksen”.

Det kan betale sig at investere

Alle børn og unge i Hvidovre har ret til meningsfuld uddannelse. Det kan betale sig at investere i mennesker, og jo tidligere vi sikrer børn/unge den rette hjælp, på det rette tidspunkt af de rette mennesker, jo større sandsynlighed er der for at øge antallet af børn/unge der kommer i skole hver dag, færdiggør folkeskolen, får en ungdomsuddannelse og tidligt i deres liv er på en meningsfuld livsbane.

Partierne i budgetaftalen i København har netop afsat ekstra penge til børn med særlige behov i indeværende budgetår. Dels til finansiering er merudgifter, som følge af det stigende antal børn med behov for et specialtilbud. Dels til iværksættelse af indsatser på de enkelte skoler, der på sigt kan bremse andelen af børn, der visiteres til specialtilbud. Dels til etablering af seks nye daginstitutions specialgrupper.

Kortsigtet løsning

I Hvidovre kommune vil man tilbageføre 3 mio. kr. til en central pulje fra de udlagte inklusionsmidler på skolerne for at dække udgifterne til elevers placering på special- og behandlingsskoler uden for kommunen. Det rammer den enkelte skoles muligheder for at yde en speciel indsats overfor de børn, der forsøges fastholdt og inkluderet i det nære skolemiljø, hvilket i den sidste ende kan ende med at børnene må visiteres til dyre specialtilbud. Det samme gælder for efteruddannelse, her bør der også investeres og ikke spares. Hvis inklusion og fastholdelse skal lykkes, er det vigtigt at lærere og pædagoger har de rette færdigheder og viden om elevernes særlige behov.

Hvis ikke der investeres langsigtet er vi lige vidt - børnene får ikke det rette tilbud på det rette tidpunkt af de rette mennesker. En tidlig og særlig indsats er nødvendig for, at afværge yderligere omkostninger - både økonomiske og menneskelige.

Ressourcegruppe på Gungehusskolen

Danske Handicaporganisationer i Hvidovre er bekymret for tankerne om at oprette en ressourcegruppe på Gungehusskolen for børn med autisme - børn man normalt ville have sendt på behandlingskole uden for kommunen. Børn med autisme har oftest sensoriske vanskeligheder fx syn og lyd, og har derfor brug for rolige omgivelser, hvilket en almen folkeskole ikke kan give. Hvis først et barn er blevet behandlingskrævende, kan det være skadeligt for barnet at placere det i de omgivelser og rammer som en almen folkeskole kan tilbyde - det kræver ro fra omgivelserne - meget ro. For mange af de børn, der indskrives på behandlingsskoler, er der tilstødt nye psykiatriske overbygninger der kan tilskrives stressbelastninger, hvilket blot understreger, at de har brug for et tilbud, der er skræddersyet til dem. På normale behandlingsskoler er der oftest kun indskrevet en brøkdel af det antal børn man finder på en almen folkeskole, og der er skabt rum og forhold på skolen, der er tilpasset børnene. Det frarådes derfor, at man opretter en ressourcegruppe på en almen folkeskole i Hvidovre. Hvis børnene fortsat skal have tilknytning til deres nærmiljø, må der findes en anden løsning.

Budgetforhandlingerne for 2020 er på trapperne

Lad os for en gang skyld være visionære, og investere i børnenes fremtid på længere sigt i stedet for at udøve en her og nu brandslukning. Det falder i rigtig god tråd med intentionerne i kommunens børne- og ungepolitik:

“Vi er i Kommunalbestyrelsen stolte af at præsentere vores sammenhængende børne- og ungepolitik som den overordnede ramme for samarbejdet om børn og unge i Hvidovre. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i vores fælles vision om at: “Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem””.

DH-Hvidovre

menu
menu