LAD OS ÆNDRE PRÆSTEMOSEN FRA FRITIDSBOLIG TIL HELÅRSBOLIG!

LAD OS ÆNDRE PRÆSTEMOSEN FRA FRITIDSBOLIG TIL HELÅRSBOLIG!

Potentialet i Præstemosen for skatteindtægter til kommunen er mere end 22 millioner kroner, skriver K.B:

Lad mig sige det helt enkelt. Ejerne i Præstemosen skal overholde reglerne og lokalplanerne ligesom alle os andre. Jeg støtter ikke op om en selvtægtskultur.

Men skal vi ikke lede efter løsninger der kommer os alle til gode i stedet for konflikter, som koster alle borgere i Hvidovre penge og ressourcer. Det vil jeg – her i valgåret – gerne give et input til debatten på, så:

Lad os udnytte potentialet for øget skatteindtægter i Præstemosen.

Hvad vil der ske, hvis Hvidovre kommune ændrede præstemosen fra fritidsbolig til helårsbolig:

Nye skatteindtægter:

Grundskylden i Hvidovre er 29,7 promille og der er 249 parceller i præstemosen, som i dag værdiansættes til ca. kr. 97.000 pr. parcel. Det giver en årlig indtægt på kr. 2.881 x 297 = kr. 855.657.

Hvis status ændres fra fritidshus til helårshus, så vil jeg antage, at værdien kunne ændres til kr. 1.500.000 og i så fald til indtægterne stige til kr. 4.455.000. Altså en merindtægt på 3,6 mill.kr.

Men det stopper ikke her, fordi med helårsstatus følger bopælspligt og det vil betyde, at vi i Hvidovre kommune vil få 297 nye husstande som betaler indkomstskat. Det er nye attraktive borgere, som har gode indtægter og formue, da de ellers ikke ville have været i stand til at købe de eksisterende kolonihaver i Præstemosen, som kommunen sælger i niveau kr. 900.000 – 1.000.000 som byggegrund.

Gennemsnitsindkomsten i Hvidovre er ca. kr. 330.000 pr. person. Lad os – for nemheds skyld – antage, at der kun bor én person pr. husstand, så vil dette give kommunen et øget skattegrundlag på 297 x kr. 330.000 = 98,1 mill. kr.

I Hvidovre er kommuneskatten 18,9%. Det vil give en merindtægt på 18,5 mill. kr..

Altså i alt øget skatteindtægter på mere end 22 mill. kr., som vi kunne bruge til:

Bedre pleje af vores ældre

Bedre normering i daginstitutioner

Mere støtte til børn der har det vanskeligt

Forskønnelse af Hvidovrevej med træer og grøn beplantning

Tænk engang hvis Hvidovre kommune havde foretaget denne ændring i status dengang de ejede alle grundene og begyndte deres frasalg. Så havde kommunen kunne sælge grundene til en langt højere pris samt fået øget skatteindtægter siden. Tænk hvad vi kunne have brugt alle de penge på i fællesskabet.

Sparet omkostninger:

I dag bruger kommunen penge på:

Årlige drone-overflyvninger

Analyse af drone-optagelserne

Fysiske besigtigelser

Uanmeldte kontrolbesøg

Ca 100 igangværende sager om lovliggørelse – som tidligere artikel i Hvidovre Avis fortalte, så blive disse sager løbende åbnet og lukket pga ejerskifte, indsigelser, anke osv. osv.. Med andre ord, er disse sager meget tunge at sagsbehandle.

Udfordringen i den nuværende model er, at borgere der vil bygge i Præstemosen, skal ikke – pga. status som kolonihave og fritidshus – sende en byggeansøgning til godkendelse på kommunen. Ejerne i Præstemosen bygger først og så skal kommunen efterfølgende kontrollere, at lokalplan m.v. er overholdt. Den model fodrer den nuværende tilstand á lá ”katten efter musen” og er tids- og ressourcekrævende for alle involveret parter samt skaber mistillid imellem borgere og myndighed.

Hvis parcellerne i Præstemosen ændrede status til helår, så blev hele rækkefølgen vendt om og problemet ville være løst. Nybyggeriet ville blive langt mere reguleret – alene af den grund, at loven er langt mere omfattende for helårsboliger end for fritidshuse – og fordi der i givet fald skulle indhentes godkendelse hos kommunen inden byggestart.

Ville nuværende ejere ikke bare score kassen:

Værdien af grundene ville utvivlsomt stige og dermed være en fordel for de nuværende ejere, men hele pointen er, at det ville gøre os alle sammen rigere. Netop værdistigningen og bopælspligten er det der skaber skattegrundlaget og de øget indtægter på ca. 22 mill. kr. samt en pæn reduktion i sparet ressourcer på at jagte ulovligheder.

Så har almindelige mennesker ikke længere råd til en kolonihave i Præstemosen:

Det er korrekt, men det er ikke forskelligt fra i dag, så det vil en fastholdelse af fritidshusstatus ikke ændre på.

Kommunen har valgt at sælge deres grunde på kommercielle vilkår i prisniveau kr. 900.000 – 1.000.000 i stedet for at fortsætte med udlejning til en symbolsk pris på kr. 100/mdr..

Dermed har kommunen for længst fjernet muligheden for kolonihaver i Præstemosen til borgere med lav indkomst.

Med andre ord: Udviklingen har for længst gjort det umuligt for borgere med lav indkomst at erhverve sig en kolonihave i Præstemosen

K.B.

Skatteborger i Hvidovre

menu
menu