MAGT OG BEDRAG VERSERER I KOMMUNEN

MAGT OG BEDRAG VERSERER I KOMMUNEN

Forslag til Lokalplan 136 er uhyggelig læsning, skriver BORGER i området:

Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2017 udsendt forslag til Lokalplan 136 Boliger på Kløverprisvej, Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 2 og Lokalplan 136 samt Kommuneplan tillæg 02 i høring til den 4 april 2017.

Planen indeholder to delområder med punktbyggeri bestående af ni højhuse, herunder to basebebyggelse på hhv. 116 meter og 183 meter lange. Basebebyggelsens højde er iflg planen 6,8 meter. Ovenpå basen lægges tagterrasser og ni punkthuse. Byggeriet vil således få en samlet højde på 25 meter.

Grundejerne i området er bestyrtede over at kommunen kan foreslå et sådant byggeri med en bebyggelsesprocent på 145 % i et villakvarter hvor de øvrige parceller iflg. kommunens gældende Byplanvedtægt 16 maksimalt må bebygge 25% af matriklen, med en maksimal taghøjde på 8,5 meter.

Lokalplanen side 5 indeholder et ønske fra en almen administrationsorganisation, der gerne vil nedrive den eksisterende bebyggelse og i stedet opføre etagebebyggelser på området med 248 almene boliger. Organisationen har velvilligt stillet en konsulent til rådighed til udfærdigelse af lokalplanen og kan således varetage egne interesser bedst muligt.

Ejer af matr. Nr. 99a er Samlefabrikken Aps, der har adresse i ejendommen, det nuværende Kontorhotel. Samlefabrikken ApS ejes af Dir. Peer Omborgsnæs Appel og Frederik Lønstrup Homann.

Det kan undre, hvordan en delvis skødehaver kan disponere over hele lokalplan området og få udfærdiget et forslag til lokalplan 136. Er der ingen kvalitetssikring eller kontrol i kommunen, når man går i gang med et sådant projekt?

Lejerne i kontorhotellet er alle opsagt pr. 1.7.2017 til trods for at projektet er et forslag i høringsfase. Ovennævnte ejere, konsulent Morten Falcon og organisation FA09 overtager både kommunen og borgerne. De styrer og tager selv - ønsker Hvidovre Kommunalbestyrelsen en sådan udvikling af kommunen?

Har borgerne overhovedet nogen ret og hjemmel? Eller er en høring blot en formalitet?

Lokalplanens formål er bl.a., at:

Sikre at byggeriet i sin udformning harmonerer med den varierede bebyggelse i omgivelserne

Mindske indsigtgener fra nyt byggeri i lokalplanområdet i forhold til de omkringliggende boligejendomme gennem udformning af facaderne på ny bebyggelse i lokalplanområdet.

Hvis kommunalbestyrelsen mener at et højhusbyggeri kan harmonerer med bebyggelsen i Holmegårdsområdet, med fredede kamelhuse og bungalows så forråder de deres borgere.

Har kommunalbestyrelsen overhovedet ved selvsyn set området? For det er da meget ambitiøst at presse et så stort byggeri ind på den begrænsede plads, der er til rådighed. Grovskitsen af byggeriet illustrerer som foto dets volumen i området.

Hvis kommunalbestyrelsen mener, at et højhusbyggeri med facader og vinduer mod syd og 25 meter højt ikke giver indsigtsgener, skygger og hvirvelvinde direkte til parcelhushaverne mod nord 13 meter fra naboskel, så varetager kommunalbestyrelsen ikke borgernes interesser, men udviser blot magt og bedrag.

Borgere i området opfordres til at give der mening om byggeriet til kende, ved at sender en indsigelse til kommunen inden høringsfristen 4. april 2017 udløber.

Med venlig hilsen

Borger i området

menu
menu