Nyt højhusbyggeri på vej i høring

Nyt højhusbyggeri på vej i høring

Sådan ser de nye byggeplaner i Hvidovre nord ud..

Et 15 etager højt boligbyggeri tæt på hjørnet af Hvidovrevej og Kløverprisvej ser nu ud til at være på vej i høring.

Sagen har tidligere været beskrevet i Hvidovre Avis, men nu har Bygge- og Planudvalget behandlet, at et udkast til lokalplan for området snart sendes i høring blandt berørte borgere m.fl. i området.

Området ligger tæt på det tidligere meget omtalte Svend Aagensens Alle, hvor byggeplanerne endte med at blive forkastet af kommunalbestyrelsen.

I følge udkastet til den nye lokalplan, ønskes området bebygget som et tæt og bymæssigt område, der udnytter den stationsnære beliggenhed. Derfor fastsætter lokalplanen en maksimal bebyggelsesprocent på 170 for den enkelte ejendom.

– Lokalplansforslaget skal gøre det muligt at opføre etageboliger i 3-7 etager samt et boligtårn i op til 15 etager samt udvide den eksisterende detailhandel, står der blandt andet om forslaget.

Planerne er, at bebyggelsen udformes som en samlet, åben karrébebyggelse med et fælles grønt gårdanlæg med ophold og legepladser i midten og aktive kantzoner langs bebyggelsen.

– Den laveste boligbebyggelse placeres mod villaområdet i vest, og den højeste bebyggelse placeres ud mod Hvidovrevej med et boligtårn tættest på Hvidovre Station. Lokalplanen giver mulighed for, at tårnet kan fremstå enten som et muret tårn med let top eller et let tårn med muret base, beskrives det i det materiale som Bygge- og Planudvalget mandag tog stilling til.

Hvidovrevej skal være bygade

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområdet i vest må kun anvendes til boligformål i form af etageboliger. I tilknytning til boligbebyggelsen må der opføres fælles- og aktivitetshuse.

– Delområdet ud mod Hvidovrevej må foruden etageboliger anvendes til kontorerhverv og liberale erhverv. Stueetagen må desuden anvendes til detailhandel og publikumsorienteret serviceerhverv. Der må i alt etableres op til 1550 m2 til butikker. Dagligvarebutikker må højst være på 1350 m2 (inkl. overdækket vareindlevering), mens udvalgsvarebutikker højst må være op til 400 m2. Butikker skal placeres med indgange ud mod Hvidovrevej/Kløverprisvej for at styrke Hvidovrevej som bygade.

På Bygge- og Planudvalget blev det besluttet, at lokalplanforslaget sendes i høring, at der skal afholdes borgermøde – med forbehold for at et eventuelt forsamlingsforbud umuliggør det - samt, at miljøvurderingen fremlægges i minimum fire uger.

Sagens skal ligeledes behandles i Økonomiudvalget og af kommunalbestyrelsen i slutningen af januar.

red

Illustration med projektets bygningshøjder.

Illustration med projektets bygningshøjder.

Lokalplanen omfatter et område beliggende på hjørnet mellem Kløverprisvej og Hvidovrevej.

Lokalplanen omfatter et område beliggende på hjørnet mellem Kløverprisvej og Hvidovrevej.

menu
menu