Pulje skal dække del af forventet merforbrug

Pulje skal dække del af forventet merforbrug

Skolelederbesparelse er udskudt og specialundervisningsområdet får nogle af puljepengene

Der bliver ikke ændret på personalenormeringen i kommunens specialundervisningstilbud og skolelederbesparelsen udskydes et år.

Det er resultatet af et medlemsforslag fra A, O, F og H om at afsætte en ekstrapulje på 4 mio. kr. til skoleområdet. En enig kommunalbestyrelse bakkede op om forslaget.

Ekstrapuljen ændrer dog ikke på, at der sættes ind med en række tiltag på specialundervisningsområdet, der skal imødekomme et forventet merforbrug på ca. 12 mio. kr. på området.

Blandt tiltagene er tættere styring og fleksibilitet i visitationsprocessen; løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud; oprettelse af en ressourcegruppe på Gungehusskolen; justering af inklusionsmodellen samt en tilførsel på i alt 6 mio. kr. fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

- Partierne er bekendt med et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet. Med puljen vil vi kunne have en yderligere finansiering til rådighed for området. Vi ønsker med afsættelse af midler til puljen at skabe en tryghed for at sikre de bedste rammer for eleverne i mens administrationen arbejder videre med en ændring af strukturen på specialundervisningsområdet, stod der i en ny version af medlemsforslaget, der blev behandlet på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Proces starter om

Præcis hvordan puljen udmøntes, vides ikke endnu, da det er Børne- og Uddannelsesudvalget, der efter indstilling fra Hvidovre Kommunes administration skal tage stilling til den endelige udmøntning af puljen.

Til gengæld er det sikkert, at en del af puljepengene skal gå til en foreløbig udskydelse af den besluttede skolelederbesparelse.

- Der er med forslaget ikke ændret i den oprindelige beslutning vedrørende besparelse på skoleledelse beskrevet i budget 2019 materialets forslag N96. Vi har dog konstateret, at forslaget ikke har været beskrevet godt nok, og derfor har vi valgt med denne pulje at starte processen om. Altså vil vi ikke opnå besparelsen på skoleledelse i 2019, men besparelsen vil indtræde med fuld effekt fra 2020, står der endvidere i forslaget.

De 4 mio. kr. finansieres af Hvidovre Kommunes kassebeholdning.

red

menu
menu