Reduktioner eller kloge sociale investeringer

Reduktioner eller kloge sociale investeringer

I forbindelse med Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2019, har budgetforligspartierne besluttet, at der skulle gennemføres en analyse med henblik på, at vurdere udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet, for at finde ud af, om de opnåede resultater på området kan opnås med lavere udgifter. I analysen peges der på, at der er to veje at gå, hvis udgifterne skal nedbringes.

Den ene vej er omlægninger, og reduktioner i serviceniveauet. Den anden vej, som SF Hvidovre klart foretrækker, er at tilføre ekstra ressourcer til en eller flere målgrupper. Der er efterhånden stor erfaring med at foretage kloge investeringer, som f.eks. at tilføre flere personaleressourcer på et område, som fører til, at opgaverne bliver løst hurtigere og mere effektivt, og dermed reducerer udgifter og giver et bedre serviceniveau.

Analysen handler om beskæftigelsesområdet, og her er der absolut gevinst ved at tilføre personaleressourcer i stedet for det modsatte. Færre sager pr. medarbejder, og dermed en mere håndholdt indsats, skaber bedre resultater. Hvis Jobcentret kan få folk ud i selvforsørgelse, giver det for alvor en økonomisk gevinst. I Herning har de på børne-familieområdet ansat flere socialrådgivere. Det har betydet en halvering af antallet af sager pr. rådgiver, som har ført til 80 % færre anbringelser, og 6,7 mio. mere i kommunekassen. I Åbenrå har de investeret 68 mio. over tre år i flere medarbejdere, især socialrådgivere i Jobcentret. Det har betydet langt færre sager pr. medarbejder, og en halvering af antal aktivitetsparate borgere på kontanthjælp efter tre år samt 6,4 mio. i kommunekassen det første år. I Holstebro har de sat ind i forhold til borgere med handicap eller sociale problemer. Her er der også ansat flere socialrådgivere, som har nedsat antal sager pr. medarbejder væsentligt. Det har medført færre borgere i midlertidige boliger, og individuel støtte til borgerne. Her er der kommet 4-5 mio. mere i kommunekassen.

I analysen kan vi læse, at Hvidovre Kommunes administrative udgifter pr. indbygger er lavere end alle sammenligningskommunerne, som er Rødovre, Herlev og Ballerup. Hvidovre Kommune har 524 årsværk i den centrale administration, hvilket er det laveste antal årsværk blandt sammenligningskommunerne. Det administrative personale består af forskellige personalegrupper, nemlig administrative chefer, administrativt personale, og gruppen af myndighedspersonale, som primært udgøres af socialrådgivere og socialformidlere. Hvidovre Kommunes udgiftsniveau for myndighedsmedarbejdere, er noget lavere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

I forbindelse med reduktioner for budget 2018 og 2019 er der nedlagt 19 stillinger, og udgiften til administration, er således reduceret med 11,66 mio.

- Vi skal en anden vej. Når det handler om de sociale indsatser, bør vi fremover betragte dem som sociale investeringer, og turde prioritere anderledes. Jeg har givet 3 eksempler på kommuner, der med stor succes, har prioriteret på denne måde. – Jeg håber, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre, har modet til at gå ad den vej, fremfor den traditionelle vej med omlægninger og reduktioner. Det vil give de ansatte større arbejdsglæde og bedre trivsel, borgerne en bedre behandling og på sigt gavne økonomien.

Niels Ulsing – SF Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

menu
menu