Respekt for de kulturhistoriske værdier

Respekt for de kulturhistoriske værdier

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften endeligt

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udvikle sig med respekt for de kulturhistoriske værdier som stadig findes i området. På Bytoften 29 kan der opføres/indrettes en ny daginstitution.

Forslaget til Lokalplan 137 var fremlagt i offentlig høring i perioden 7. december 2017 til 12. januar 2018. Der indkom ni høringssvar til lokalplanforslaget i denne forbindelse.

Lokalplanen blev vedtaget med en række ændringer til § 5 om bebyggelsens omfang og placering, § 6 om bebyggelsens udseende, § 9 om parkering, samt i planbilag 3 og 5. Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Hvis du vil klage

Klage over afgørelsen skal ske til Planklagenævnet via Klageportalen.

På Nævnenes Hus hjemmeside, naevneneshus.dk, er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Klagen skal være indgivet inden fire uger fra annonceringen på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen, altså inden den 22. juni 2018. Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Hvad kan der klages over? Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være: - om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv. - om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan - om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt - om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage? Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er Erhvervsministeren samt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

red

menu
menu