SÅ KOM BYGGETILLADELSEN:

SÅ KOM BYGGETILLADELSEN:

Det tog næsten 30 år!

Strandholms Allé 38..

Adressen er kendt stof for de fleste beboere i området omkring hjørnegrunden Strandholms Alle/Krebsevej. De har gennem årene med interesseret undren fulgt med i, hvordan der intet er sket på den tomme grund..

Og de naboer, som har boet i området i siden 70’erne og 80’erne, husker tiden fra dengang, hvor der var placeret en kemikalievirksomhed på adressen.

Men også mange trofaste læsere af Hvidovre Avis husker adressen - for gennem årene har redaktionen utallige gange beskæftiget sig med den nedlagte kemikalievirksomhed, der i en årrække stod som en forladt og afspærret ruin. Siden blev bygningerne revet ned og tilbage lå en ubrugelig og forurenet giftgrund.

Men nu sker der sandsynligvis endelig noget i den langstrakte sag.

Hvidovre Kommune har nemlig givet tilladelse efter jordforureningsloven til at opføre boligbyggeri på hjørnegrunden.

Krigsgasser og tåregas

Af et notat til til teknik- og miljøudvalget fremgår det således, at Center for Plan og Miljø har givet tilladelse efter jordforureningsloven til at der kan opføres boligbyggeri på grunden. Tilladelsen skal sikre beboerne mod sundhedsfare fra forureningen. Udvalget bliver i dag, tirsdag den 23. maj, orienteret om sagen. Af notatet fremgår det, at der på hjørnet af Strandholms Alle og Krebsevej indtil 1988 lå en kemikalievirksomhed. Grunden er efterfølgende konstateret kraftig forurenet.

Og det var bestemt giftige sager, der havde forurenet jorden. Kemikalievirksomheden, der hed Nordisk Syntese Laboratorium, var nemlig en kemisk våbenfabrik.

Fra engang i 50’erne - og helt frem til tæt på tidspunktet hvor virksomheden gik konkurs - blev der produceret krigsgasser, spidser til NATO-raketter, brændstoftabletter og tåregas på den stille villavej.

Nordisk Syntese Laboratorium var tilsyneladende kendt for at påtage sig produktioner, som den kemiske industri ellers ikke havde lyst til at beskæftige sig med, fordi de var for farlige eller ubehagelige at håndtere. Virksomheden havde en tavshedsaftale med efterretningstjenesterne - og produktionerne indeholdt blandt andet stoffer som kviksølvcyanid.

Langstrakt sag

- Forskellige private grundejere har siden 1988 nedrevet bygninger og forsøgt at oprense grunden med henblik på at bygge boliger uden held, hedder det i notatet: - I 2007 foretog den nuværende grundejer en omfattende bortgravning af forurenet jord, hvor der dog blev efterladt forurening. I 2007 indsendte grundejeren et forslag til boligbyggeri. Forslaget blev af forvaltningen vurderet for utilstrækkeligt til at sikre de kommende beboeres sundhed. På den baggrund blev teknik og miljøudvalget i 2007 orienteret om et afslag på ansøgningen.Grundejer ansøgte samtidigt om at øge bebyggelsesprocenten på grund af store omkostninger til oprensningen. Kommunalbestyrelsen efterkom ønsket i en ny lokalplan vedtaget juni 2008.I 2011 skiftede grundejer rådgiver. Der blev udført flere undersøgelser af grunden og udgravningerne blev opfyldt i 2015 efter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Inden den nuværende ejer overtog grunden for godt ti år siden, havde flere forskellige ejere kastet sig forgæves ud i projektet med at forvandle giftgrunden til et beboeligt areal.

Eksempelvis kunne man her i Hvidovre Avis tilbage i 2003 læse, at byggekonsortiet Notabenus A/S, havde købt Strandholms Allé 38-40 for 75.000 kr. med det formål, at bygge traditionelle familieboliger.

- Vi har købt grunden af konkursboet - der blev genåbnet til lejligheden - på baggrund af de miljøundersøgelser, der allerede er lavet af amtet, sagde direktør Boris Nielsen fra Notabenus A/S dengang:

- Vi satser på en meget hurtig sagsgang med drøftelser med myndighederne omkring tackling af giftgrunden, så vi kan komme i gang med at bygge nye boliger.

Han regnede for 14 år siden med, at sagen er fiks og færdig og med indflytningsklare boliger i løbet af et år!

Således gik det som bekendt ikke.

Løbende målinger

Men tilbage til nutiden. Den tilladelse efter jordforureningsloven der nu er givet, skal sikre at forureningen ikke påvirker kommende beboernes sundhed.

- Byggeriet er planlagt med udlægning af ren jord øverst til sikring mod at beboere får kontakt til forurenet jord. Desuden anlægges boligerne med ventilation under gulv med afkast over tag, som vil sikre at afdampende forurening ikke trænger ind i beboelserne, står det i det kommunale notat. Center for Plan og Miljø har vurderet, at byggeriet er sundhedsmæssigt forsvarligt og har derfor givet tilladelse til projektet efter jordforureningsloven. I tilladelsen er der krav om, at der skal gennemføres tests og målinger mens byggeriet opføres, inden indflytning og efter indflytning. Disse målinger skal sikre, at de etablerede foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre beboernes sundhed. Desuden er de etablerede foranstaltninger planlagt med flere sikringstrin, der kan målrettes forureningsniveauet.

Grundejeren har indsendt en byggeansøgning til Byggesagsteamet, og en kommende byggetilladelse vil blive koordineret med tilladelsen efter jordforureningsloven.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu