Sikre skoleveje vil koste 23,5 mio. kr.

Sikre skoleveje vil koste 23,5 mio. kr.

Trafiksikkerhedstiltag for 15,5 mio kr. samt hastighedsbegrænsning til 30 km/t vurderes at ville koste 8 mio. kr. – nu behandles forslagene politisk

Alle veje ved Hvidovres folkeskoler er nu kortlagt, og der er udarbejdet en rapport over muligheder for tiltag til at trafiksikre skolevejene.

Arbejdet har været længe undervejs, og som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, er de enkelte skolebestyrelser blevet inddraget i arbejdet i form af dialogmødersam tspørgeskemaundersøgelser om elevernes trafikvaner og tryghed på skolevejene.

Torsdag aften tager politikerne i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget stilling til forslagene i rapporten, der samlet set vil koste 15,5 mio. kr.

Ydermere skal udvalgene tage stilling til, om en skiltet hastighedsbegrænsning på 30km/t ved alle skoler – også de to private skoler – til en samlet vurderet pris på 8 mio. kr. skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. 30 km/t ved alle skoler i Hvidovre blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar 2022.

Denne del indgår imidlertid ikke i rapporten, der blev besluttet udarbejdet langt tidligere. Rapporten berør altså kun de kommunale skolers trafiksikkerhed og fremkommer således med en række forslag til undersøgelser, forsøg og konkrete tiltag.

Omtalte skoler

For Avedøre Skole, hvor skolebestyrelsen lavede en kampagne for bedre trafikforhold ved skolen tilbage i august 2021, foreslåes det i rapporten, at der ses på i alt seks tiltag. Det drejer sig om etablering af op til tre nye kys og kør-baner. Dertil foreslås det, at der etableres op til to hævede flader ud for skolens indgange ved Toftemosevej. Desuden foreslåes etablering af et bedre krydsningspunkt for lette trafikanter, der kommer ad Brostykkevej øst. Ydermere foreslå det, at trygheden i tunellen fra Avedøre Stationsby under Byvej forbedres. Samlet set vurderes det ville koste 1,6 mio. kr.

En anden skole, hvis trafikale forhold har været drøftet flere gange her i Hvidovre Avis, er Gungehusskolen. Rapporten foreslår, at der ved Gungehusskolen sættes ind med i alt fem undersøgelser og tiltag. Det mest markante af de fem forslag er en forsøgsperiode, hvor Høvedstensvej ensrettes for motorkøretøjer. Derudover foreslås kontrol af udformning af de eksisterende bump ved vejindsnævringer samt supplering med bump i de indsnævringer, der ikke har det i dag. På Bibliotekvej foreslås en forlængelse af strækningen med anbefalet 30 km/t og etablering af ekstra bump umiddelbart vest for Gungevej. På Avedøre Havnevej foreslåes nye og bedre placeringer af skilte samt afmærkning på den dobbeltrettede fællessti fra krydset Avedøre Havnevej/Kettegård Alle til Høvedstensvej. Samlet set vurderes det, at ville koste 0,8 mio. kr.

Stort projekt ved Sønderkær

Et af de større projekter er omlægningen af forpladsen til Hvidovre Heldagsskole, Hvidovre Musikskole og Rosenhøj Boldklub. Her er der planer om at omlægge hele det grønne område til parkeringspladser. Der er imidlertid udarbejdet et skitseforslag, der viser, at det grønne ikke forsvinder, men at der derimod anlægges grønne opholdsområder foran heldagsskolen. Dette projekt vurderes at løbe op i i alt 5 mio. kr.

Hvidovre Kommunes administration anbefaler, at projekterne udføres i perioden 2022-2024.

Hvad angår hastighedsreduktion til 30 km/t. har Hvidovre Kommune indledningsvist været i dialog med politiet som færdselsmyndighed.

– Politiet har meddelt, at de umiddelbart ser positivt på ønsket om sænkelsen af hastighedsgrænsen til 30km/t, men Politiet skal dog vurdere hver enkelt strækning særskilt, inden en endelig godkendelse gives for hver vej, lyder det fra kommunens administration.

Såfremt de to politiske udvalg og politiet godkender etablering af hastighedsbegrænsning på 30 km/t på alle skolevejene, vil det i følge administrationen dreje sig om en vejlængde på samlet 18,5 km i alt.

– Skal kommunen etablere trafiksikkerhedsdæmpende foranstaltninger på skolevejene, som f.eks. vejbump og zoneforbudstavler, skal der etableres ca. 250 vejbump samt zoneforbudstavler til en samlet overslagspris på ca. 8 mio. kr., fremgår det af sagsfremtillingen, som politikerne drøfter torsdag aften.

red

menu
menu