VI MÅ TAGE UDGANGSPUNKT I BÆREDYGTIG TÆNKNING

VI MÅ TAGE UDGANGSPUNKT I BÆREDYGTIG  TÆNKNING

Jeg er enig med Merete Scheelsbeck fra de konservative i, at vi skal stå sammen i bekæmpelen af Vestegnenes støjgener, men mere motorvej med flere spor løser ikke Vestegnens støjgener, heller ikke kombineret med en national støjpulje. Fremtidens langsigtede infrastrukturinvesteringer skal altid have udgangspunkt bæredygtig tænkning.

Regeringens forslag om udbygning af motorvejen er ikke løsningen på de alarmerende støjgener. Mere motorvej giver mere støj og røg – fremtidens støj- og miljøvenlige infrastruktur er kollektiv. Ved at udbygge motorvejen forværres støjniveauet i de kommuner, hvor støjniveauet er højst. 53 procent af boligerne i Hvidovre Kommune er i dag belastet af vejtrafik støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Iflg. “Gate 21” (partnerskabet, hvor Regions Sjællands kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner samarbejder tværs for at skabe grøn omstilling og vækst) og Rambølls rapport om Trafikstøj 2016 fremgår det, at der er meget nær sammenhæng mellem trafikmængden på en vej og den støj, der spredes i omgivelserne. Rapporten foreslår, at man i vurderingen af trafikstøj ser nærmere på fremskrivninger af trafikudviklingen i Danmark.

Derfor skal vi ikke fokusere på at udbygning motorvejene, men på udbygning af den kollektive trafik, og sænkning af fartgrænsen på motorveje omkring Hvidovre. Jeg og Alternativet vil sænke fartgrænsen de steder hvor trafikstøjen et højest, og afskaffe bilismen de steder i byen, hvor de fleste færdes.

En bæredygtig løsning er at udvide Metroen fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre. Det giver en miljøvenlig kollektiv transportmulighed til og fra Hvidovre, og understøtter trafikmæssigt Hvidovre Hospital, som supersygehus på et bæredygtigt grundlag.

En Metro til Hvidovre giver os lettere adgang til den offentlige trafik uden at forøge støjniveauet. En kollektiv transportvej til og fra fremtidens sygehus i Hvidovre er en helhedsorienteret og bæredygtig trafikudvikling, som også vil medvirke til at aflaste behovet for, at vi bliver indlagt - på grund af støjgener.

Venlig hilsen

Sikandar Siddique

Folketingskandidat,

Københavns Omegn.

Cand.Comm.

menu
menu