Vi må have støjafskærmning snarest

Vi må have  støjafskærmning snarest

GORM KJÆRBØLL om motorvejsstøjen:

I Hvidovre Avis den 17. februar 2021 skriver Helle Adelborg, at hun er super glad for, at Hvidovre Kommunes og kommunalbestyrelsens indsats for støjplagede borge nu ser ud til at bære frugt.

Jeg kan kun dele glæden over, at Vejdirektoratet har indset, at støjafskærmning må indgå i udvikling af motorvejsudbygning, men jeg synes det er lidt tidligt at bryste sig over de resultater, som kommunalbestyrelsen har opnået.

De seneste tiltag med støjafskærmning og fartreduktion ved Holbækmotorvejen/Allingvej kom ikke mindst i stand efter en dygtig indsats fra en beboergruppe, som politikerne naturligvis blev nød til at støtte.

I modsætning til i Hvidovre ser vi langs motorvejene i Københavns nordlige omegnskommuner næsten overalt støjskærme, og i Bjæverskov (Køge kommune) er der senest opsat 2,7 km støjskærm for et budget på 43,5 mio. kr. Måske vi kunne lære lidt fra disse kommuner!

Amagermotorvejen er den motorvej, som udsender mest støj til beboere i Hvidovre, og her er der indtil videre ingen forebyggelse sket siden starten i 1980erne. Tvært imod er trafikken og dermed støjen øget støt år for år, og desuden er der blevet udvidet fra 4 til 6 spor uden, at der er foretaget støjbegrænsende initiativer.

Nu er der så behov for yderligere udvidelse fra 6 til 8 spor på Amagermotorvejen og Vejdirektoratet har, som et første skridt, udarbejdet en forundersøgelse*), som typisk skal efterfølges af VVM-undersøgelse før en eventuel godkendelse på Christiansborg. Vi må derfor forvente, at der vil kunne gå adskillige år før planerne kan gennemføres fuldt ud.

Forundersøgelsen omfatter beregninger, som viser store samfundsmæssige besparelser (mindst 204 mio. kr.) ved opsætning af støjskærme over ca. 5 km fra Avedørekrydset langs Vestvolden, Mågeparken og Strandengen til Kalveboderne. Hvis vi anvender priserne fra Bjæverskov, kan man vel forvente en anlægspris på omkring 80 mio. kr. for en gevinst på ca. 200 mio. kr.

På grund de af store fordele ved etablering af støjafskærmning, som forundersøgelsen viser, må der arbejdes for, at afskærmning opsættes så snart som muligt, og uanset hvilken udvidelse af Amagermotorvejen der måtte følge.

I øvrigt bør andre yderligere tiltag overvejes. F.eks.:

Generel hastighedsbegrænsning til 90 km/t (jvnf. Holbækmotorvejs erfaringerne, som vi afventer)Indsats med skilte og kontrol for, at lastbiler overholder loven, som nu engang er max 80 km/t. Der er relativt mange tunge køretøjer på Amagermotorvejen, de larmer meget mere end personbiler, og de fleste kører typisk med tæt på 90 km/t – når der ikke er kø! Udbygning af støjvolde. Der er huller flere steder! Støjabsorberende asfalt på strækningen fra Avedørekrydset til og med Kalvebodsbroen.

7924 boliger i Hvidovre er belastede af støj fra motorveje**). Det omfatter rigtigt mange borgere, som snart skal vælge ny kommunalbestyrelse. De valgte og forvaltningen er naturligvis bevidste om at tjene borgernes bedste, men det vil være betryggende med mere løbende information om aktiviteterne, således at vi ikke igen forledes til at tro, at der forsat ingenting sker. Vi har nu ventet i over 20 år på, at der gøres noget ved støjen fra Amagermotorvejen.

Uanset hvilke forbedring, som iværksættes må der selvsagt prioriteres efter, hvor den gavner flest borgere – uanset om de bor i nord, syd, øst eller vest.

*) https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-12/Forunders%C3%B8gelse%20af%20Amagermotorvejen%2018-12.pdf

**) Hvidovre Støjhandlingsplan.

Gorm Kjærbøll

Klydevej 20

menu
menu